II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”

Zbliżeniu Polski i Polonii w szczególny sposób służy turystyka

1. Zblizeniu Polski

Za nami druga II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka polonijna – stan i potrzeby", zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ALMAMER Szkołę Wyższą oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki. Inicjatorem odbywających się co trzy lata konferencji na temat turystyki polonijnej jest dr Witold Rybczyński, ambasador ad personam, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.

Z badań opinii i postaw Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej, przeprowadzonych przez Instytut Zachodni w Poznaniu, wynika, że Polska jako kraj emigracyjny musi podejmować działania, które pozwoliłyby na wykorzystanie ogromnego potencjału społecznego, ekonomicznego i politycznego Polonii.

Różne oblicza Polonii

Wielkość społeczności polonijnej, ale także jej ogromne wewnętrzne zróżnicowanie stawia przed polskim państwem ogromne wyzwanie. Jednym z narzędzi mających służyć rozwojowi relacji między Polską a Polonią jest polityka polonijna. Jednak jej dotychczasowe założenia i sposób ich realizacji nie pozwalały w sposób w pełni efektywny osiągnąć stawianych przed nią celów. Dodatkowym wyzwaniem, przed jakim stanęły polskie instytucje planujące i realizujące te politykę, był dynamicznie zmieniający się charakter i skład społeczny Polonii po 2004 r. Z tych przesłanek wynika konieczność zmiany polityki polonijnej. Dlatego tak istotną rolę odgrywa dialog między zainteresowanymi osobami i instytucjami, tak ważna jest współpraca nauki i praktyki; branży turystycznej, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych w tym zakresie. Zbliżeniu Polski i Polonii w szczególny sposób służy turystyka.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: środowisk naukowych, organizacji polonijnych (w tym Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Biur Podróży SPATA), Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", parlamentarzyści, członkowie kierownictw Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, samorządowy terytorialnych i gospodarczych turystyki, a także studenci.

Stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki

O randze turystyki polonijnej mówiła Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Podkreślając efektywność współpracy z Senatem RP i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia bardziej precyzyjnych badań umożliwiających statystyczną analizę wielkości i struktury tej formy turystyki. Ważną rolę winny odgrywać wyjazdy studyjne po Polsce dla polonijnych dziennikarzy i polonijnych biur podróży. To zadanie zarówno dla Polskiej Organizacji Turystycznej, jak też regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Istotne znaczenie ma profesjonalna informacja turystycznej, systematycznie doskonalona przez Polską Organizację Turystyczną i jej partnerów, m.in. wspomniane regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Ważnym wydarzeniem, służącym niewątpliwie promocji turystyki polonijnej i pogłębianiu więzi Polonii z Macierzą będzie planowane otwarcie Muzeum Emigracji na terenie zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni, z którego to miejsca przodkowie dzisiejszej Polonii wyruszali w daleki świat. Placówka ta zwróciła się z apelem o pomoc w gromadzeniu eksponatów.

Co mówi statystyka

Turystyka polonijna w statystyce była tematem wystąpienia dr. Krzysztofa Łopacińskiego, dyrektora Instytutu Turystyki. Zwrócił on uwagę na problemy statystyczne związane z potrzebą jednoznacznego zdefiniowania Polonii, która była i jest zróżnicowana pod wieloma względami, m.in.: formalnym statusem (obywatelstwo, podwójne obywatelstwo), celami i okresami opuszczenia kraju, długością pobytu za granicą. Podkreślił jednocześnie, że dotychczasowy udział branży turystycznej w obsłudze uczestników tej formy turystyki był nieznaczny. Rodzi się więc pytanie, czy sytuacja ta wynikała z niedostatku ofert, czy też z samego faktu skłaniania się np. przyjeżdżających w odwiedziny rodzin w kraju do pomijania biur podróży. Należy zastanowić się: co jest przyczyną takiej sytuacji. O barierach turystyki polonijnej mówił Marek Wojciech Zieliński, konsul generalny RP w Irkucku. Rozległość obszaru okręgu konsularnego, a także słabość tamtejszych organizacji polonijnych utrudnia rozwój turystyki polonijnej. Barierą jej rozwoju są z pewnością koszty i ogromna odległość od kraju.

Z Francji do Polski

O uwarunkowaniach rozwoju turystyki polonijnej z Francji mówił Tomasz Rudomino, dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu. Tymi barierami są m.in.: zmniejszenie liczby polskich placówek konsularnych, zmniejszenie liczby lotów z Francji, a także niedostateczne środki na cele promocyjne. Tylko dzięki wysiłkom organizacyjnym POIT udało się m.in. opublikować bezpłatnie liczne artykuły o Polsce w prasie francuskiej. We Francji jest zbyt mało biur podróży organizujących wyjazdy do Polski, przy czym programy te bywają w wielu przypadkach standardowe.

Tradycja a nowoczesność

Produkt turystyczny dla Polonii i wiążące się z tym propozycje zmian były tematem obszernej analizy dr. Dariusza Ostrowskiego z ALMAMER Szkoły Wyższej. Kreowanie i doskonalenie produktu turystycznego winno być bezwzględnie sprzężone z pogłębionymi badaniami nad preferencjami potencjalnych turystów. Należy bezwzględnie godzić pokazywanie polskich tradycji z ukazywaniem nowoczesności. Z racji wielowiekowych sentymentów należy rozważyć kreowanie wspólnych polonijnych ofert turystycznych obejmujących obok Polski także Litwę, Białoruś i Ukrainę. Konieczne jest wykreowanie turystycznej marki Polski i marek regionalnych.

Dr Julia Wojciechowska-Solis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwróciła uwagę na celowość tworzenia transgranicznej polsko-ukraińskiej oferty turystycznej. Jednak barierą jej rozwoju są nadal procedury biurokratyczne.

Walka ze sterotypami

Obraz Polski w krzywym zwierciadle polskiej satyry tworzony w latach 1945-1989 i jego wpływ na kształtowanie wizerunku kraju przedstawił dr Jan Paweł Piotrowski z ALMAMER Szkoły Wyższej. Opinie o rodzinnym kraju budowane w tamtych latach m.in. przez media mogły i nadal mogą mieć negatywny wpływ na rozwój turystyki przyjazdowej do rodzinnego kraju. Mimo powszechnego dostępu do internetu nadal konieczne jest prostowanie narosłych stereotypów. Świadomość wobec zmian, które zaszły w Polsce w ostatnich latach, nie jest nadal powszechna. Dlatego tak ważne jest umożliwianie pozwania Polski w drodze autopsji i dlatego też tak istotną rolę powinny odgrywać wyjazdy studyjne do kraju dla polonijnych mediów i biur podróży, na co zwróciła uwagę pani minister Katarzyna Sobierajska.

Przyjacielskie rekomendacje

Do tych problemów nawiązał także Robert Kępiński, dyrektor departamentu w Polskiej Organizacji Turystycznej, wybitny praktyk turystyczny. Podkreślił on, że szczególnie istotne jest tworzenie wizerunku kraju w oparciu o rekomendacje, zarówno znanych osób, jak też grono przyjaciół. Aczkolwiek Polska pozyskuje znaczne środki Unii Europejskiej na promocję turystyki, to jednak nie wszystkie te środki mogą wspierać rozwój turystyki polonijnej. Wspomniane rekomendacje są z jednej strony bardzo skuteczne, z drugiej strony ich powstawanie nie wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych. Polonię należy traktować jako wybitny segment potencjalnych uczestników przyjazdów do kraju. Liczy się siła pozytywnego oddziaływania emigrantów na środowiska, w których oni obecnie żyją.

Promocja pod lupę

O znaczeniu promocji rodzinnej turystyki polonijnej mówił prof. zw. dr hab. Andrzej Matczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Zwrócił uwagę na potrzebę pogłębionych badań naukowych w tym zakresie. Z racji rangi i wielowątkowości tych zagadnień niezbędna jest współpraca kilku ośrodków naukowych.

Turystyka biznesowa

Rola turystyki biznesowej w promocji kraju była tematem wystąpienia Sławomira Wróblewskiego ze Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy". Biznesowa turystyka polonijna daje wielką szanse promocji wizerunkowej Polski, zważywszy na fakt, że uczestnikami konferencji, kongresów, zjazdów są osoby opiniotwórcze.

Wnioski dla kreatorów i promotorów turystyki polonijnej

Konferencja potwierdziła celowość rozwijania turystyki polonijnej, ważnej zarówno z punktu widzenia polityki społecznej, jak i polityki gospodarczej. Za ważne uznano intensyfikowanie badań w tym zakresie, rozwój inicjatyw promocyjnych. Zacieśnianie współpracy zainteresowanych instytucji i organizacji umożliwi lepsze dostosowanie ofert do zainteresowań potencjalnych turystów. Za niezbędne uznano częstsze organizowanie przyjazdów studyjnych do Polski dla mediów i touroperatorów polonijnych.

Wśród postulatów kierowanych do wyższych uczelni zgłoszono potrzebę wprowadzania specjalizacji w zakresie turystyki polonijnej, do badań naukowych, konferencji, prac dyplomowych. Celowe jest stałe pogłębianie badań naukowych nad turystyką polonijną, przy aktywnym udziale współpracujących ze sobą uczelni, instytutów naukowych, zainteresowanych resortów.

Promocja turystyki polonijnej wymaga dalszej decentralizacji. Dlatego tak ważną rolę odgrywa współpraca w obrębie miast bliźniaczych i euroregionów.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit