Dobry rok dla rozwoju ROT

Cenne partnerstwo

Wkrótce pojawią się sprawozdania poszczególnych Regionalnych Organizacji Turystycznych sumujące ich konkretne dokonania w mijającym roku. Będzie to obszerny pakiet, zasługujący na szczegółowe analizy, jednakże tutaj chciałbym sformułować trochę ogólniejszych ocen, do czego przełom roku jest zawsze dobrą okazją.

Miałem już sposobność zaprezentować w innym miejscu swoje pozytywne opinie na temat przyjętej niedawno „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”. Jest to z pewnością ważny dokument, wyróżniający się intelektualnym poziomem, śmiałością wizji, ale też konsekwentnym pragmatyzmem – co nie zawsze udaje się połączyć w jednym.

Jest „Marketingowa strategia...” dużym wyzwaniem dla Polskiej Organizacji Turystycznej, która ma coraz mniej czasu na ukonkretnienie przedsięwzięć na rok przyszły, a następnie na skuteczne ich wdrożenie. Presja czasu bardzo utrudnia maksymalne wykorzystanie istoty tego strategicznego dokumentu, jaką jest szerokie partnerstwo w działaniach promocyjnych polskiej turystyki.

Nie jest to żadna nowość, bowiem ten kierunek w działalności POT występował od początku, choć w pierwszym okresie w niewielkim wymiarze i w dość przypadkowym charakterze. Został on następnie uporządkowany i przybrał formalne ramy w postaci określenia wybranych obszarów współpracy z powstającymi wtedy i funkcjonującymi już regionalnymi organizacjami turystycznymi. Jak sądzę wpłynęło to zasadniczo na większy ład w polskim systemie promocji turystyki.

Autorzy „Marketingowej strategii...” słusznie podkreślali od początku znaczenie partnerstwa na tym nowym etapie. To, co zostało w dokumencie zapisane przekracza możliwości realizacyjne samej POT, zresztą samodzielne działania byłyby w obecnej sytuacji pozbawione sensu. Szerokie konsultacje z organizacjami, regionami, miastami, branżą turystyczną bardzo się przydały tej strategii, bowiem wpłynęły na jej ostateczny kształt, ale również pozwalają traktować ten dokument jako wspólny. Ponadto ma on zapewnić odpowiednią logikę oraz spójność działań podejmowanych na różnych poziomach, właśnie w formule partnerskiej.

Wzmocnić podmioty obsługujące turystykę przyjazdową i krajową

Generalnie można powiedzieć, że temat jest mało eksponowany, co daje w efekcie, mylne przecież, wrażenie częściowego osamotnienia POT w jej promocyjnej aktywności. Nie twierdzę, że obecny stan jest idealny, ale stosunkowo małe zaangażowanie np. ze strony branży turystycznej nie wynika z jej niechęci czy niedoceniania roli promocji. Bardziej odzwierciedla złą kondycje sektora obsługującego turystykę przyjazdową i krajową. Wziąwszy to pod uwagę trzeba bardziej docenić wkład części przedsiębiorstw w organizację podróży studyjnych, targowych stoisk itp. przedsięwzięć, bowiem są to partnerzy szczególnie wartościowi dla wszelkich instytucji i organizacji turystycznych zajmujących się promocją.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit