Dobry rok dla rozwoju ROT

Cenne partnerstwo

Uważam za niezbędne i pożyteczne znalezienie sposobów na wzmocnienie podmiotów obsługujących różne formy turystyki przyjazdowej i krajowej. To zadanie adresowane bardziej do administracji turystycznej, która ma w dyspozycji więcej narzędzi, ale Polska Organizacja Turystyczna miałaby interes inicjować ten kierunek myślenia i być jego patronem.

Łatwo też dostrzeżemy nie tylko rosnące zaangażowanie władz regionalnych w promocję turystyki, ale również istotnie większe środki finansowane przeznaczane na ten cel. Tym śladem coraz częściej podążają też niektóre powiaty oraz miasta, podejmujące samodzielne przedsięwzięcia promocyjne na większą skalę. A więc rysuje się oczekiwana i bardzo obiecująca sytuacja dużej różnorodności podmiotów angażujących się w promocję turystyki.
To z jednej strony realne i ważne wzmocnienie działalności POT, z drugiej jednak nakłada na nią większe jeszcze obowiązki o charakterze koordynacyjnym. Jest bowiem tak, że liczni partnerzy uruchamiają różne działania zgodne z ich interesami na określonych obszarach, ale musi być w tych warunkach zapewniona spójność realizowanych przedsięwzięć.

W tej bogatej różnorodności szczególną rolę należy przypisać najbardziej naturalnym partnerom POT, jakimi są regionalne organizacje turystyczne.

Zapewnienie współpracy sektora publicznego i prywatnego

Najkrócej ujmując, rolą ROT jest tworzenie warunków współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych promocją i rozwojem turystyki oraz kumulacja środków finansowych niezbędnych do wykonania planowanych działań. Naczelnym zadaniem jest prowadzenie aktywnych działań w zakresie promocji turystyki i informacji turystycznej w regionie. Bezpośrednimi celami takich działań są: zwiększenie przyjazdów turystów zagranicznych i krajowych, wzrost przychodów z turystyki, wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju produktów turystycznych, zwiększanie ich dostępności poprzez działania promocyjno-informacyjne, w tym działania wykorzystujące nowoczesne techniki upowszechniania informacji i komunikacji. Ważną cechą ROT jest zapewnienie współpracy sektora publicznego i prywatnego, co jest istotne z punktu widzenia skuteczności i efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Jeśli chcielibyśmy oceniać zwiększającą się rolę ROT w systemie promocji turystyki, to punktem wyjścia powinno być dostrzeżenie procesu ich konsolidacji w formie luźnej, a taką jest Forum ROT. Tego typu związki są czymś naturalnym w przypadku różnych organizacji, bowiem służą dobrze wzmocnieniu ich pozycji. To jest dobra tendencja, choć wiemy przecież, że jest czasami źródłem pewnych napięć i niechęci. Alternatywa jest jednak znacznie gorsza – czyli osłabienie przynajmniej części regionalnych organizacji, czy próby ich marginalizowania.

Jak sądzę, POT w pierwszej kolejności powinna być orędownikiem silnych organizacyjnie, programowo i finansowo ROT, bowiem tylko w takim przypadku będzie miała cennego partnera w całym systemie, a tym samym we wszystkich ambitnych zamierzeniach wynikających z „Marketingowej strategii...” Tu pola konfliktu nie będzie, ponieważ ulokowane jest ono zupełnie gdzie indziej, na poziomie regionalnym – i tam ROT muszą różnymi sposobami dobijać się o należną pozycję. Każdy ich sukces oznacza wymierne korzyści z punktu widzenia systemu promocji jako całości.

Relacje partnerskie, nie konfrontacyjne

Pojawiło się niedawno opracowanie przygotowane przez Wojciecha Fedyka, prezesa Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, dyrektora Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wzbudziło ono niepotrzebne kontrowersje, a przecież wymowa zaprezentowanych tam danych i faktów powinna skłaniać do optymizmu i życzliwości. Oto zrodzone w dużym trudzie ROT-y, przez lata dobijające się niemal o wszystko, co jest niezbędne do normalnego funkcjonowania reprezentują dziś duży już potencjał promocyjny.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit