IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI 24-26 listopada 2008 r.

Nauka i praktyka - nareszcie razem, czy wciąż osobno

Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów

Najbardziej pamiętne, emocjonalne, ożywione, a we fragmentach burzliwe było zwołane w Poznaniu pierwsze GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Podjęło ono odważną próbą skruszenia lodów pomiędzy branżą turystyczną a naukowcami. Pierwsi oczekującą od ludzi nauki kształcenia profesjonalnych kadr, stawiania diagnoz i proponowania praktycznych rozwiązań biznesowych, a drudzy chętnie uciekają od realiów życia szukając schronienia w hermetycznym kręgu badań podstawowych. Autorem programu konferencji i inicjatorem zwołania przed pięcioma laty przełomowego GREMIUM był prof. Grzegorz Gołembski, kierujący Katedrą Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Debatę zorganizowało Forum Turystyki Regionów.

O to, czego mogą oczekiwać uczestnicy tegorocznej konferencji pytamy Marka Migdala, prezesa Forum Turystyki Regionów, współorganizatora tegorocznego, IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

Marek Migdal: - Struktura czwartego GREMIUM zbliżona jest w warstwie programowej do pierwszego. Ma dwa precyzyjnie określone nurty. Naukowy i branżowy. Zgłoszone referaty, w dużej mierze ukierunkowane na potrzeby praktyki, są próbą spojrzenia okiem naukowca na prawidłowości rozwoju turystyki na poziomie regionalnym. Kluczowym – bo tu powstaje produkt turystyczny, który jest promowany na kolejnych szczeblach i sprzedawany na rynku globalnym. Globalizacja ma dla turystyki znaczenie szczególne. Stąd też w naukowej części konferencji poświęcimy się interpretacji zjawisk występujących w układzie i regionalnym, i globalnym. Właściwe ich rozumienie jest niezwykle ważne, szczególnie w kontekście obecnych tendencji kryzysowych w gospodarce światowej. Sektor turystyczny w Polsce posiada ścisłe związki z rynkiem globalnym. Jeśli światowa turystyka dotknięta zostanie kryzysem skutki odczują polscy przedsiębiorcy turystyczni. 

Drugim nurtem konferencji biegło będzie Forum Regionów. W trakcie obrad dominowała będzie tematyka kodeksu dobrych praktyk, do których powinny stosować się podmioty uczestniczące w systemie promocji i zarządzania turystyką. Polska powołała przed ośmioma laty Polską Organizację Turystyczną ściśle wpisując POT w strukturę unijną. Udało się wprowadzić w naszym kraju podstawowe elementy wspólnego dla krajów Unii Europejskiej mechanizmu opartego na współdziałaniu agendy państwowej, nadającej kierunek rządowego programu rozwoju i promocji polskiej gospodarki turystycznej, z instytucjami samorządu terytorialnego i polskimi przedsiębiorcami turystycznymi. Proces budowy tego systemu nie został jednak ukończony i trwa nadal. Uzgodnień wymaga przede wszystkim sposób budowy relacji pomiędzy partnerami. Na uporządkowanie czeka skomplikowany splot powiązań kompetencyjnych. Nie zostały one sprecyzowane. Odnotowujemy przykłady rozumnej, doskonale układającej się stabilnej współpracy marszałków i prezesów ROT-ów. Jednocześnie zdarzają się też przypadki skrajnie odmienne, spowodowane personalnymi antagonizmami. Brak dobrej woli znalezienia wspólnego języka porozumienia hamuje rozwój turystyki w regionie. Zdarza się, że ROT i wydział turystyki urzędu wojewódzkiego działają bez porozumienia wykonując podobne zadania. I tak dalej. Czas na wnioski płynące z doświadczeń sposobu tworzenia i zwiększania konkurencyjności polskich produktów turystycznych. Dzięki aktywnym zabiegom w tym obszarze możliwe jest powstanie, selekcja i w rezultacie promocja najlepszych z nich, co zwiększa skuteczność działań marketingowych. Te zaś oceniamy po liczbie klientów i wysokości dochodów ze sprzedaży, jakie osiągają przedsiębiorstwa turystyczne, a także po wpływach do budżet państwa, generowanych przez turystykę i działy gospodarki bezpośrednio z nią powiązane. Skoro celem jest osiągnięcie efektu komercyjnego, stawia to przed nami wymóg dostosowywania mechanizmu zarządzania i promocji do oczekiwań przedsiębiorców. GREMIUM ma walory edukacyjne, stwarza warunki, aby wszyscy zainteresowani wyartykułowali poglądy i korzystając z pomocy naukowców, osiągnęli porozumienie.

Osobnym blokiem tematycznym, któremu uczestnicy Forum poświęcą uwagę będzie wątek związany z informacją turystyczną. Pomimo czterdziestu pięciu lat doświadczeń nie dopracowaliśmy się jednolitego modelu, który odpowiadałby oczekiwaniom współczesnego turysty. W zależności od regionu czy miasta, centra i punkty „it” działają według różnych zasad oferując odmienny zakres i poziom usług. Funkcjonują pod auspicjami regionalnych lub lokalnych organizacji turystycznych, domów kultury, ośrodków sportu i rekreacji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit