Wielkopolskie

Strategia rozwoju turystyki w Wielkopolsce

„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” to dokument ważny w procesie programowania rozwoju turystyki w regionie, istotny przy pozyskiwaniu i efektywnym wykorzystywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Zadania i działania wskazane w Strategii oraz kierunki rozwoju turystyki będą scalać i integrować działania samorządów i poszczególnych podmiotów w sektorze turystyki.

    Opracowanie dokumentu miało również na celu wskazanie głównych kierunków interwencji publicznych w zakresie turystyki o charakterze strukturalnym oraz zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju regionu, z poszanowaniem przyrody oraz środowiska kulturowego.

    Wdrożenie Strategii umocni pozycję województwa na rynku turystycznym, przyczyni się do aktywizacji partnerów społecznych i podmiotów gospodarczych oraz wzrostu wielkości ruchu turystycznego. Wzrost atrakcyjności województwa spowoduje napływ kapitału inwestycyjnego i związany z tym rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Sprzyjać to będzie rozwojowi gospodarki turystycznej regionu. Opracowanie Strategii przyczyni się również do wykreowania markowych produktów turystycznych województwa w sposób optymalny wykorzystujących walory i potencjał Wielkopolski. Będą one podstawą budowy wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

    „Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 25 czerwca 2007 roku.

    Opracowanie tego dokumentu było wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, sfinansowanym głównie z budżetu województwa wielkopolskiego i dotacji Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Przygotowanie Strategii zlecono, wyłonionemu w drodze przetargu, Instytutowi Turystyki w Warszawie. To zespół ekspertów z Instytutu przygotował dokument, na który złożyły się takie elementy, jak:

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit