Polecamy w Nowościach Wydawniczych

Turystyka w Unii Europejskiej

w

Publikacja stanowi przyczynek do badań nad niezwykle ważnym i wymagającym pogłębionej analizy zagadnieniem funkcjonowania turystyki w Unii Europejskiej. Wyszła spod pióra dr. Jerzego Walaska, wykładowcy w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, specjalisty w dziedzinie prawa międzynarodowego i międzynarodowego rynku turystycznego. To autor wielu publikacji z tej dziedziny, stypendysta USIA. W ramach programu PHARE współpracował z ekspertami zagranicznymi przy tworzeniu Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski i koncepcji Polskiej Organizacji Turystycznej.

W drugim, rozszerzonym i zaktualizowanym wydaniu książki przedstawione zostały cele i zadania narodowych organizacji turystyki, jako nowoczesnego instrumentu polityki państwa, ich struktura wewnętrzna i źródła finansowania. Omówiony został również ich zakres działalności, w tym funkcje: analityczna i badawcza, promocyjna i marketingowa, informacyjna, koordynacyjna, konsultacyjno-doradcza, edukacyjno-szkoleniowa. Prezentacja narodowych organizacji turystyki 28 krajów Unii Europejskiej pozwala zapoznać się nie tylko z działalnością tych organizacji, ale także z kierunkami rozwoju turystyki w poszczególnych krajach.
W tym wydaniu Czytelnicy mają okazję poznać również inne aspekty funkcjonowania turystyki europejskiej. Przedstawiona została jej historia, wielkość i struktura turystyki przyjazdowej, najważniejsze rynki i najnowsze trendy rozwojowe. Omówiono politykę turystyczną Unii Europejskiej, w tym rolę instytucji europejskich i dorobek prawny Wspólnoty (acquis communautaire) w tej dziedzinie, a punktem wyjścia dla całości rozważań jest nowa strategia UE na lata 2014-2020 „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Prezentowany jest także europejski model turystyki na przykładzie ośrodków będących laureatami konkursu EDEN. W studium przypadków znajduje się krótka charakterystyka 52 najlepszych europejskich destynacji nagrodzonych w pierwszych trzech edycjach tego konkursu.
Książka pomyślana została jako opracowanie adresowane do szerokiego kręgu odbiorców. Szczególnie jednak może okazać się przydatna dla studentów kierunków i specjalności turystycznych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, a także dla praktyków z branży turystycznej.

Turystyka w Unii Europejskiej. Wydanie 2 rozszerzone i zaktualizowane. Autor: Jerzy Walasek. Wydawnictwo: „Difin" Warszawa, 2014; 297 s.; ISBN: 978-83-7930-259-8

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit