Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej

Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej/Wiesław Alejziak. Kraków : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2009,– 504 s.; (Studia i Materiały / Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha; ISSN 1429-8627) ; ISBN 978-83-89121-24-0

Z recenzji. Aktywność turystyczna, rozwijając się w ostatnich latach w sposób niezwykle prężny, jest nie tylko czynnikiem, ale i miernikiem poziomu oraz jakości życia ludności i należy do trudniejszych zadań w metodologii badań społecznych. Jest wynikiem jednoczesnego działania wielu uwarunkowań, umiejscowionych w sferze gospodarczej, społecznej i psychologicznej społeczeństw. Dlatego recenzowana praca wpisuje się w bardzo ważny nurt nauki o społecznych efektach zmian gospodarczych, szczególnie we współczesnych warunkach gospodarki globalnej, dyskusji o konieczności zrównoważonego rozwoju, podążaniu ładu ekologicznego (elementu ładu społecznego) za ładem gospodarczym. […] Można stwierdzić, że Autor zajął się jednym z ważniejszych problemów pomiaru społecznych efektów wzrostu gospodarczego. Spróbował zmierzyć się z wieloma aspektami metodologicznymi badań z tego zakresu, tworząc potężne podwaliny dla nauki o turystyce. Praca ma w zasadzie charakter monografii, ale również można stwierdzić wyraźne pole rozważań teoretyczno-aplikacyjnych, co czyni ją podwójnie wartościową i potrzebną. […] Pokaźna część rozważań dotyczy metodologii, ale bogate doświadczenia empiryczne (w tym badania własne Autora) mogą stanowić wzór aplikacji wielu narzędzi analizy statystycznej danych pierwotnych i wtórnych do przyszłych badań w dziedzinie szeroko rozumianej aktywności turystycznej i rekreacyjnej. W rezultacie recenzowana praca wnosi istotny wkład do rozwoju metodologii badań nad turystyką, co ma niewątpliwe walory użyteczności dla polityków gospodarczych i społecznych. (z recenzji prof. dr. hab. Teresy Słaby, Katedra Poziomu Życia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Jest to pierwsza tak obszerna i wyczerpująca analiza aktywności turystycznej w literaturze polskiej (a prawdopodobnie również zagranicznej), w której dokonano reinterpretacji obszernych danych GUS-u, CBOS-u, Instytutu Turystyki oraz EUROSTAT-u. Autor wykazał się w swojej rozprawie dużą erudycją, łącząc – na gruncie interdyscyplinarnym – analizy ekonomiczne, politologiczne, socjologiczne i psychologiczne. Wykazał się też doskonałą orientacją w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej. (z recenzji prof. dr. hab. R. W. Winiarskiego, Instytut Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie).

Spis treści
Wstęp
Rozdział I : Pojęcie i przejawy aktywności turystycznej
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z aktywnością turystyczną
1.2. Aktywność turystyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb i zachowań konsumpcyjnych
1.2.1. Aktywność turystyczna na tle ewolucji konsumpcji oraz rozwoju turystyki
1.2.2. Aktywność turystyczna a potrzeby człowieka
1.2.3. Rola i miejsce aktywności turystycznej w hierarchii i wzorach konsumpcji
1.3. Istota oraz podstawowe przejawy aktywności turystycznej – „stawanie się” i „bycie” turystą
1.4. Typy turystów
Rozdział II : Metodologia badań aktywności turystycznej – przegląd metod i technik badawczych stosowanych w Polsce i na świecie
2.1. Zarys rozwoju badań nad aktywnością turystyczną
2.1.1. Badania prowadzone w Europie
2.1.2. Badania prowadzone w Polsce
2.2. Metody i techniki badawcze oraz przyczyny utrudniające porównywalność wyników badań nad aktywnością turystyczną
2.3. Metody określania poziomu aktywności turystycznej
2.4. Doskonalenie metodologii badań nad aktywnością turystyczną
Rozdział III : Uwarunkowania aktywności turystycznej
3.1.Klasyfikacje i typologie uwarunkowań aktywności turystycznej ludności
3.2. Uwarunkowania wewnętrzne aktywności turystycznej
3.2.1. Potrzeby turystyczne
3.2.2. Motywy uprawiania turystyki
3.2.3. Wartości, postawy oraz inne czynniki wewnętrzne
3.3. Uwarunkowania zewnętrzne aktywności turystycznej
3.3.1. Czas wolny jako podstawowy wyznacznik aktywności turystycznej
3.3.2. Uwarunkowania ekonomiczne
3.3.3. Uwarunkowania biologiczne i zdrowotne
3.3.4. Uwarunkowania demograficzne
3.3.5. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
3.3.6. Uwarunkowania przyrodniczo-geograficzne
3.3.7. Uwarunkowania technologiczne
3.3.8. Uwarunkowania polityczne
3.3.9. Inne uwarunkowania
Rozdział IV : Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w świetle badań polskich ośrodków naukowych
4.1. Analiza i porównanie metod badawczych
4.2. Uczestnictwo w podstawowych rodzajach wyjazdów turystycznych
4.2.1. Krajowe wyjazdy długoterminowe
4.2.2. Krajowe wyjazdy krótkoterminowe
4.2.3. Wyjazdy zagraniczne
4.3. Badania aktywności turystycznej Polaków prowadzone przez inne instytucje
4.5. Aktywność turystyczna mieszkańców Polski na tle wzorów wypoczynku mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej
Rozdział V: Determinanty aktywności turystycznej na przykładzie wyjazdów wypoczynkowych Polaków
5.1. Aktywność turystyczna a kwestia zróżnicowania społecznego
5.2. Determinanty i zróżnicowania społeczne uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach wypoczynkowych w 2002 i 2005 roku
5.2.1. Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
5.2.2. Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie społeczne uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych
5.3. Analiza kierunku oraz siły związku pomiędzy wybranymi zmiennymi a uczestnictwem w wyjazdach wypoczynkowych
5.4. Analiza współzależności („nakładania się”) wybranych determinant aktywności turystycznej
Rozdział VI
Inhibitory aktywności turystycznej
na przykładzie wyjazdów wypoczynkowych Polaków
6.1. Czynniki ograniczające aktywność turystyczną w świetle dotychczasowych badań
6.2. Pojęcie inhibitorów aktywności turystycznej
6.3. Analiza związków oraz siły zależności pomiędzy inhibitorami wyjazdów wypoczynkowych a wybranymi determinantami aktywności turystycznej
6.4. Zróżnicowania społeczne wpływu wybranych inhibitorów: braku pieniędzy, braku czasu wolnego oraz braku potrzeb
6.5. Znaczenie poszczególnych inhibitorów aktywności turystycznej w świetle analizy skupień oraz analizy czynnikowej
6.6. Aktywność turystyczna a kwestia wykluczenia społecznego
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel i rycin
Aneks
Summary
Contents
Dystrybucję publikacji prowadzi Dział Wydawnictw Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, tel. 012 683-12-78 (kontakt bezpośredni – mgr Joanna Stępień: joanna.stepien@awf.krakow.pl).

Źródło : Wiesław Alejziak

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit