Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna / Kazimierz Denek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2009. – 406 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-60038-10-9

Z recenzji prof. UAM dra hab. Jana Grzesiaka. […] Problematyka książki wkracza na szeroki i atrakcyjny, ale zarazem wieloaspektowy obszar życia każdego człowieka. Czyniąc rozważania o edukacji szkolnej i pozaszkolnej Autor książki nie pominął istotnych elementów szeroko pojmowanego wychowania umysłowego. społeczno-moralnego, patriotycznego, estetycznego oraz zdrowotnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wskazuje na istotne znaczenie i możliwości oddziaływań pedagogicznych wobec młodego pokolenia poprzez celowo zajęcia pozalekcyjne i zajęcia pozaszkolne.

Dokonywanie wszelkich zmian w edukacji pociąga za sobą konieczność dostosowywania się realizatorów tych zmian, czyli przede wszystkim nauczycieli. Jeśli stan gotowości nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań jest niewystarczający istnieje duże prawdopodobieństwo występowania na gruncie praktyki szkolnej przejawów anomii, czyli nierespektowania określonych norm i reguł, które są konieczne dla funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości. Profesor dostarcza czytelnikom gruntownych podstaw teoriopoznawczych do edukacji, a szczególnie edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

[...] Wnikliwe wczytywanie się w treść, prawie studiowanie całej książki, prowadzi do refleksji, że Autor jakby na nowo odkrył sedno zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w dobie społeczeństwa wiedzy. Zajęcia "poza ławką szkolną" stanowią w ujęciu Autora istotny wkład dla wiedzy podmiotu edukacji, służąc doskonaleniu i rozszerzaniu rozmaitych kompetencji zarówno dzieci, młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Są więc one zarazem formą aktywności prowadzącą do mistrzostwa zawodowego i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego człowieka. W ten sposób tematyka książki rozprzestrzenia się także na grunt andragogiki i pedeutologii, co czyni recenzowaną książkę wyjątkowo wartościową i aktualną.

[…] Książka posiada swoisty i zarazem wyrazisty kształt tematyczny. Charakteryzuje się czytelną, klarowną strukturą, problemowym i logicznym układem treści. W swej strukturze książka uwzględnia konstrukcję trzech warstw: informacyjno-teoretycznej, metodologicznej oraz utylitarnej. Tytuły dziewięciu rozdziałów wyrażają adekwatnie zakres tematyczny zawartych w nich treści. Poszczególne rozdziały i zawarte w nich podtytuły nawzajem wiążą się i dopełniają. Książka w całości prezentuje się jako praca spójna - niemalże prawie monograficzna. Napisana jest językiem prostym i bardzo przystępnym, co stanowi o kulturze słowa zacnego Autora. Wśród wielu niewątpliwych zalet książki - poza atrakcyjnością poruszanej problematyki - należy zwrócić uwagę na wyjątkową erudycję, precyzję interpretacyjną, przy jednoczesnej jasności wywodów.

[…] Recenzowana praca jest ważkim głosem w dyskusji nad kształtem i skutecznością edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Przemyśleń i szerokiej dyskusji wymaga zagadnienie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli pod kątem integracji edukacji szkolnej i edukacji poza ławką szkolną. Z tego punktu widzenia praca opiniowana stanowi też aksjologiczno-teleologiczny przyczynek do formułowania racjonalnego programu studiów kształcenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy winni posiadać kompetencje do kształcenia i wychowania w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

[…] Po lekturze recenzowanej książki, dochodzimy do przekonania, że zagadnienie czasu wolnego nierozerwalnie związane jest z zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi i wciąż wymaga ono nieustannych badań i poszukiwań realizacyjnych. W bogatej literaturze dotyczącej dobrej edukacji poza lekcjami i poza szkołą Autor dopatrzył się istotnych luk, które doskonale uzupełnił, pozostawiając wiele spraw nadal otwartych do dalszych poszukiwań twórczych wszystkim zainteresowanym tą problematyką. Autor imponuje rzetelnością i szerokim zakresem dociekań naukowych i prakseologicznych, wykazując przy tym profesjonalną wnikliwość w rozpatrywaniu podjętej problematyki z uwzględnieniem szerokiego kontekstu pedagogicznego, kulturowego, jak i historycznego. Zdumiewająco trafnie dostrzega przy tym ważne strategie rozwoju edukacji w zmieniającym się społeczeństwie informacyjnym – w stronę społeczeństwa wiedzy.

[...] Dokonując próby kompleksowego spojrzenia na książkę Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna pióra Profesora Kazimierza Denka, z pełną satysfakcją i dumą należy stwierdzić, że posiada ona bezsporne wartości teoretyczno-utylitarne. Wnosi ona nowe osiągnięcia do jakże bogatego dorobku naukowego w zakresie badań nad edukacją szkolną, edukacją "poza ławką szkolną" oraz nad czasem wolnym i sposobami jego zagospodarowania. Omawiana książka jest w dość dużym stopniu pracą naukową, mającą niezaprzeczalne walory treściowe oraz interpretacyjne, a przede wszystkim prezentuje wysokie wartości edukacyjne - tak istotnie ważne dla współczesności i przyszłości w kontekście pedagogiki społecznej i metodologii badań edukacyjnych.

● Spis treści - pobierz plik : http://www.wspia.pl/wydaw/wydane/edukacja/spis_tresci.pdf

● Wstęp - pobierz plik : http://www.wspia.pl/wydaw/wydane/edukacja/wstep.pdf

● Warunki zakupu znajdziesz tutaj >>> :
http://www.wspia.pl/index.php?srodek=wydaw/wydane/edukacja/warunki

Źródło: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, data dostępu 02.04.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!