Folia Turistica

Folia Turistica: regiony turystyczne: nr 21: 2009. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2009,– 243 s.; ISSN 0867-3888

Ukazał się kolejny, monograficzny numer periodyku „Folia Turistica" (21), tym razem poświęcony zagadnieniom regionów turystycznych. Redaktorem naukowym numeru jest dr Zygmunt Kruczek.

Od redakcji. Motywem przewodnim artykułów zamieszczonych w 21 tomie półrocznika „Folia Turistica” są regiony turystyczne, które w naukach o turystyce stanowią ważną płaszczyznę badań. Problematyka regionu rozpatrywana jest z punktu widzenia przedstawicieli różnych nauk, którzy formułują odmienne, często przeciwstawne sądy, stosują różne metody badań. Konfrontacja zamieszczonych w „Folii Turistice” poglądów na temat definiowania regionów, ich delimitacji i funkcjonowania inspiruje do rozwoju interdyscyplinarnych badań regionalnych.

Tom niniejszy otwierają przemyślenia Krzysztofa Mazurskiego na temat samego pojęcia: region turystyczny. Przedstawiona przez Stanisława Liszewskiego analiza przestrzeni turystycznej staje się z kolei punktem wyjścia rozważań o najnowszej koncepcji podziału Polski na regiony turystyczne. Poglądy ekonomistów przedstawiają natomiast w swoim artykule Łukasz Nawrot i Piotr Zamyślony, skupiając uwagę czytelnika na międzynarodowej konkurencyjności regionów.

W programach studiów z zakresu turystyki ważne miejsce zajmuje przedmiot o nazwie: regiony turystyczne, dlatego też w kolejnym artykule Zygmunt Kruczek opisuje formy programowe i organizacyjne tego przedmiotu, realizowanego na studiach uzupełniających magisterskich z zakresu turystyki i rekreacji w AWF-ach.

Inny punkt widzenia na region turystyczny ujawnia w swoim artykule Armin Mikos von Rohrscheidt. Ocenia on region głównie jako cel współczesnej turystyki kulturowej.

Wielkim, dotychczas nie w pełni rozwiązanym problemem badań nad turystyką w regionie jest pomiar wielkości i struktury ruchu turystycznego. Nową, tanią i zarazem dokładną metodę pomiaru ruchu turystycznego, opartą na telefonii komórkowej (a ponadto opisaną po raz pierwszy w literaturze fachowej) przedstawia w swoim obszernym artykule Wiesław Alejziak.

Kilka artykułów pomieszczonych w tym tomie zapoznaje czytelnika z przykładami badań prowadzonych nad turystyką w skali mezoregionu. Andrzej Tucki poświęca swój artykuł propozycji regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, a funkcje turystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zgłębia Renata Krukowska.

Ujęcie regionalne w analizie przekształceń struktury bazy noclegowej wprowadza Henryk Rogacki, natomiast punkt widzenia przedstawiciela nauk o marketingu w kwestii regionu i regionalnego produktu turystycznego prezentuje Bartłomiej Walas.

Różne aspekty użyteczności pojęcia: region turystyczny analizuje Marek Kozak, a strategię rozwoju turystyki w regionie dolnej Nitry na Słowacji przybliżają słowaccy badacze Marian Gučik i Jana Kučerová.

Mam nadzieję, że zamieszczone w tomie materiały przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o istocie regionów turystycznych, a także będą służyć doskonaleniu metodologii badań nad wielorakimi skutkami rozwoju turystyki w regionach. Zygmunt Kruczek 

 Ze spisu treści

Artykuły

● Krzysztof R. Mazurski, Region turystyczny jako pojęcie

● Stanisław Liszewski, Przestrzeń turystyczna Polski : koncepcja regionalizacji turystycznej

● Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony, Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: prognozowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?

● Zygmunt Kruczek, Region turystyczny jako przedmiot edukacji

● Armin Mikos von Rohrscheidt, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej

● Wiesław Alejziak, TelSKART© : nowa metoda badań oraz pomiaru wielkości ruchu turystycznego

● Andrzej Tucki, Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego

● Renata Krukowska, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie : funkcja turystyczna regionu

● Marek W. Kozak, Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia

● Henryk Rogacki, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu regionalnym

● Bartłomiej Walas, Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego

Komunikaty

● Marian Gučik, Jana Kučerová, Strategia rozwoju turystyki w regionie Górna Nitra na Słowacji

Recenzja

● Agnieszka Niezgoda, Recenzja książki Andrzeja Hadzika Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Katowice 2009

Załączniki :

● Od Redakcji : http://wtir.awf.krakow.pl/attachments/231_ft_21_od_redakcji.pdf : 44 Kb

● Spis treści : http://wtir.awf.krakow.pl/attachments/231_ft_21_spis.pdf : 247 Kb

Od 1990 roku „Folia Turistica" jest specjalistycznym forum wymiany poglądów naukowych na temat turystyki oraz jej szeroko pojętego otoczenia. W czasopiśmie publikowane są artykuły z dziedziny turystyki, w jej interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, geograficzno-przestrzenne, organizacyjne, prawne i inne). Oprócz artykułów zawierających wyniki badań empirycznych, w czasopiśmie odnajdziemy także oryginalne prace teoretyczne, przeglądowe oraz dyskusyjne. W odrębnych działach zamieszczane są komunikaty, doniesienia i sprawozdania z badań, informacje o naukowych konferencjach i sympozjach oraz dyskusje i polemiki.

„Folia Turistica" jest indeksowana na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w systemie parametrycznej oceny działalności naukowej, za publikowane w niej prace, autorom i reprezentowanym przez nich instytucjom przysługuje 6 punktów - oraz na liście międzynarodowego serwisu wieloparametrycznej oceny czasopism naukowych „Index Copernicus”.

Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów do kolejnych numerów naszego periodyku, zarówno tych interdyscyplinarnych, jak i monograficznych (najbliższe będą poświęcone zagadnieniom filozoficznym i socjologicznym turystyki). Obecnie przygotowujemy do druku numer 22, o problematyce ekologicznej; jego redaktorem naukowym jest prof. Zbigniew Witkowski.

Instrukcja wydawnicza dla Autorów dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: http://www.awf.krakow.pl/index.php/nauka/wydawnictwa/168-czasopisma-folia-turistica

Sprzedaż egzemplarzy czasopisma „Folia Turistica". Zamówienia realizują:

- klienci indywidualni: Księgarnia "BK" : telefon - fax (48)(12) 681 36 22

- klienci instytucjonalni: telefon - fax (48)(12) 648 44 30 lub (48)(12) 648 52 22 wew. 12 78

Źródło: Sabina Owsianowska, sekretarz redakcji : sabina.owsianowska@awf.krakow.pl * folia.redakcja@awf.krakow.pl

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit