Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów

Funkcje turystyki

Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów / Jacek Potocki. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2009, 190 s., ISBN 978-83-7374-061-7

Książka podejmuje problematykę rozwoju funkcji turystycznej Sudetów od końca XIX wieku do czasów współczesnych, wzajemne relacje turystyki i innych dziedzin gospodarki oraz uwarunkowania wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej. Po raz pierwszy dokonano analizy rozwoju turystyki i jej uwarunkowań po obu stronach granicy dzielącej Sudety na część polską i czeską (dawniej niemiecką i austriacką), wskazują podobieństwa i różnice. Wykazano celowość kreowania Sudetów jako transgranicznego regionu turystycznego poprzez integrowanie polskiej i czeskiej oferty turystycznej, wskazując na wzajemną komplementarność walorów turystycznych położonych po obu stronach granicy.

Spis treści

Wstęp

1. Region i polityka regionalna

1.1. Kryteria podziałów regionalnych

1.2. Cechy regionów naturalnych (przyrodniczych)

1.3. Cechy regionów antropogenicznych

1.3.1. Region historyczny, kulturowy i etnograficzny

1.3.2. Region ekonomiczny

1.3.3. Regiony administracyjne, statystyczne i planistyczne

1.4. Regiony a granice polityczne

1.5. Specyfika regionów górskich

1.6. Region turystyczny

1.7. Wybrane aspekty polityki regionalnej w Unii Europejskiej i w Polsce

1.7.1. Główne cele polityki regionalnej

1.7.2. Polityka regionalna wobec regionów pogranicznych, górskich i turystycznych

2. Specyfika Sudetów jako górskiego regionu pogranicznego

2.1. Pograniczne obszary górskie w Europie i ich funkcja turystyczna

2.2. Sudety jako pasmo górskie

2.3. Sudety jako bariera naturalna i antropogeniczna

2.4. Regiony historyczne, administracyjne, euroregiony

2.5. Regionalizacje turystyczne Sudetów

2.6. Sudety w polityce regionalnej i przestrzennej

3. Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego Sudetów na tle przemian politycznych

3.1. Geneza i rozwój Sudeckiego Okręgu Przemysłowego

3.2. Użytkowanie ziemi

3.3. Przemiany ludnościowe

4. Rozwój funkcji turystycznej Sudetów na tle przemian gospodarczych i środowiskowych

4.1. Przemiany demograficzne dużych miast – głównych źródeł ruchu turystycznego

4.2. Rozwój sieci komunikacyjnej

4.3. Polityka turystyczna i jej przemiany

4.4. Rozwój turystyki a stan środowiska przyrodniczego

4.5. Rozwój miejscowości turystycznych

4.6. Turystyka na tle innych sektorów gospodarki

5. Turystyka a transgraniczność Sudetów

5.1. Przykłady powiązań transgranicznych na sudeckim pograniczu

5.2. Istota turystyki transgranicznej

5.3. Tradycje turystyki transgranicznej w Sudetach, współpraca transgraniczna przed II wojną światową

5.4. Turystyka na sudeckim pograniczu w latach 1945-1989

5.5. Przełamywanie granicznej bariery po roku 1989

6. Problemy integracji oferty turystycznej Sudetów

6.1. Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie

6.2. Transgraniczność a polityka turystyczna

6.3. Turystyka a polityka regionalna – rekomendacje

Podsumowanie

● Osoby zainteresowane książką zapraszam do kontaktu mailowego Potocki@ae.jgora.pl

Źródło: Jacek Potocki, korespondencja nadesłana 22.03.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit