Miasto: księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego

Miasto: księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego

Miasto: księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego / red. Sylwia Kaczmarek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, – 334 s.; ISBN: 978-83-7525-518-8

Tom składa się z czterech rozdziałów zatytułowanych kolejno: Przekształcenia struktur miejskich, Organizacja przestrzeni zewnętrznej miasta, Organizacja przestrzeni wewnętrznej miasta oraz W kontekście geografii miast. Problematyka poruszana przez autorów poszczególnych części odpowiada głównym nurtom badań realizowanych przez Profesora Liszewskiego na różnych etapach Jego drogi naukowej. Rozległość i wszechstronność zainteresowań Profesora oraz niekwestionowane osiągnięcia w zakresie studiów miejskich prowadzonych przezeń w różnej skali przestrzennej i horyzoncie czasowym od wielu lat inspirują liczne grono badaczy do twórczych poszukiwań i wymiany poglądów naukowych. Zgromadzone w niniejszej publikacji teksty polskich i zagranicznych autorów są tego jednoznacznym dowodem. Znalazły się tu bowiem rozważania teoretyczne, uogólnione obszerne studia empiryczne, szczegółowe studia regionalne i lokalne, prace przeglądowe i systematyzujące czy, wreszcie, osobiste refleksje badaczy na temat wieloaspektowego zjawiska, jakim jest miasto.

Szczególne miejsce w pracy naukowej Profesora Liszewskiego zajmują studia poświęcone Łodzi, toteż wiele ze sformułowanych przez siebie koncepcji badawczych weryfikował następnie empirycznie, prowadząc badania w tym mieście.

Każdy rozdział niniejszego tomu rozpoczynają wyimki zaczerpnięte z publikacji Profesora Stanisława Liszewskiego pochodzące z różnych okresów Jego pracy naukowej. Dobrano je w kontekście zagadnień poruszanych w zamieszczonych pracach poszczególnych autorów. Są one znakomitym świadectwem nie tylko wszechstronności miejskich zainteresowań badawczych Jubilata, ale przede wszystkim rangi Jego osiągnięć naukowych w tym zakresie, zwłaszcza nowatorskich koncepcji teoretycznych stymulujących od dziesięcioleci postęp myśli naukowej polskiej geografii miast.

Sylwia Kaczmarek

Spis treści

Zamówienia realizuje: Księgarnia internetowa Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 16.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit