Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej

Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej / red. nauk. Krzysztof Borkowski. Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2009,– 117 s.; il., tab. wykr.; 23 cm; seria: Studia i monografie; ISBN 978-83-926999-4-1

Ze wstępu. […] Bezpieczeństwo każdego państwa utożsamiane jest z efektywną ochroną jego granic, o której możemy mówić wówczas, gdy na danym obszarze, w określonym czasie nie występują zjawiska niepożądane. Ważnym aspektem efektywności ochrony granic jest umiejętność prowadzenia działań przez odpowiedzialne w tym zakresie służby. Przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom nie powinno zarazem paraliżować wartościowych oraz korzystnych przejawów ludzkiej egzystencji. Do takich pozytywnych zjawisk należy tutaj również turystyka. Mając na uwadze ochronę granicy państwowej, należy uwzględniać jej międzynarodowy charakter. Znane są przykłady z nieodległej przeszłości, kiedy totalna kontrola państwa uczyniła z granic bariery trudne do pokonania, a międzynarodowy ruch turystyczny i wszelkie formy przemieszczania się uzależnione były od szeregu ograniczeń.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zależności i powiązań, występujących między efektywną ochroną granicy Rzeczpospolitej Polskiej a kompetentną obsługą ruchu turystycznego. Problematyka „ochrony granicy" państwowej uwzględniona została głównie w aspekcie karnoprawnym i administracyjnym, natomiast „obsługę ruchu turystycznego" poddano analizie w kontekście zagadnień dotyczących dokumentów podróży, kontroli granicznej oraz przepisów celnych i dewizowych. Przeprowadzone badania odnoszą się do prawa międzynarodowego oraz aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej. Uwzględniono w nich także uwarunkowania funkcjonowania strefy Schengen.

W niniejszym opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na strukturę i funkcjonowanie Straży Granicznej. Podjęto próbę charakterystyki tej europejskiej służby granicznej. W tym celu sporządzono zestawienie zadań, obowiązków i uprawnień przysługujących Straży Granicznej a także usystematyzowano czynności, które są przez nią dokonywane w zakresie ochrony granicy państwowej. Praca uwzględnia historyczny rozwój tej formacji i odnosi się do obecnego podziału na granice zewnętrzne i wewnętrzne Unii Europejskiej.

Analizując poszczególne działania Straży Granicznej, zwrócono szczególną uwagę na poszczególne kategorie przestępstw, zagrażających bezpieczeństwu obywateli Unii Europejskiej (w tym Polski) oraz te, które godzą w interes Skarbu Państwa. Badaniami w tym zakresie objęto lata 2003-2007 (ze szczególnym uwzględnieniem roku 2007). Wiele kwestii poświęconych zostało zorganizowanym grupom przestępczym.

Ochronę granicy Rzeczpospolitej Polskiej przeanalizowano również w odniesieniu do zagrożeń wynikających z działalności terrorystycznej. W tym celu przeanalizowane zostały różnego rodzaju czynniki wpływające na ten rodzaj zagrożenia. Dla zilustrowania tego zjawiska przedstawiono okoliczności tworzenia się grup terrorystycznych oraz cele i skutki ich działalności. Podstawą rozważań był w tym zakresie przede wszystkim schyłek wieku XX i początek XXI. W aspekcie badań zorganizowanej przestępczości oraz zagrożenia związanego z terroryzmem chciano wskazać metody i środki niezbędne do zapobiegania oraz do zwalczania tych negatywnych zjawisk.

Problematykę karnoprawnej ochrony granic przedstawiono w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Starano się wskazać najistotniejsze elementy systemu ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania była również analiza działań instytucji odpowiedzialnych za tę ochronę, związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Spis treści: http://www.wste.edu.pl/index.php/component/content/article/286

Zamówienia realizuje: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Anna Maria Oleksa, email szkola@wste.edu.pl, tel. fax 33 874-46-05; 660.015.673

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit