Ochrona konsumentów korzystających z usług

Ochrona konsumentów korzystających z usług

Ochrona konsumentów korzystających z usług: wybrane zagadnienia / Irena Ozimek. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2013,– 112 s.; ISBN 978-83-7583-422-2

Ochrona konsumentów stanowi bardzo istotny obszar działania polityki konsumenckiej Unii Europejskiej, w tym i Polski. Jest on wypełniany wciąż nową treścią, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na rynku i w otoczeniu konsumenta, w tym jego sytuacji na rynku usług.

Wśród czynników wpływających na rozwój idei ochrony interesów konsumenta wyróżnia się podwyższenie w wielu wysoko rozwiniętych krajach aspiracji społecznych, co wyraża się m.in. w rozbudowywaniu katalogu praw człowieka. Obserwuje się również narastającą świadomość wśród konsumentów zagrożeń pochodzących od niebezpiecznych lub wadliwych produktów oraz nadal słabszą w obecnym stanie postępu cywilizacyjnego pozycję konsumenta na rynku względem równych formalnie, ale wciąż silniejszych ekonomicznie i organizacyjnie usługodawców/sprzedawców. Począwszy od połowy lat 70. ubiegłego wieku, Unia Europejska dąży do tego, aby zagwarantować konsumentom taki sam wysoki poziom ochrony na jednolitym rynku. Polityka unijna sprzyjająca konsumentom ma na celu ochronę ich zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych, o czym mówi art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Polityka ta promuje prawa konsumentów do informacji i edukacji, a także ich prawo do organizacji w celu ochrony swoich interesów.

Warto zwrócić także uwagę, że doniosłość problematyki ochrony konsumentów podkreśla fakt jej uwzględnienia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której zapisano, że władze publiczne chronią konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. (...) (ze wstępu)

● Spis treści: http://www.wydawnictwosggw.pl/index.php?s=karta_spis&id=655

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dokument online: http://www.wydawnictwosggw.pl/?s__karta.id__655, data dostępu 24.02.2013

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit