Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji

Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji

Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji / Teresa Słaby. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, 2011,– 112 s.; tab., wykr.; 24 cm; Bibliogr. s. 112. ISBN 978-83-9221736-7

Z przedmowy. Ocena rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i gastronomicznej oraz oszacowanie stopnia uczestnictwa ludności wymagają użycia określonych metod i narzędzi analiz statystycznych. Rozwój usług realizowanych w czasie wolnym wymaga rozwoju badań ilościowych i jakościowych. Opis sytuacji bieżącej (diagnoza) oraz ocena zjawiska przyszłości (prognoza) nie są możliwe bez prawidłowego zastosowania określonych metod analiz statystycznych.

Podręcznik prezentuje te metody statystyczne, które mogą być szczególne użyteczne w analizach zjawisk z zakresu szeroko pojętej turystyki i rekreacji na poziomie podstawowym. Treść została istotnie wzbogacona użycie statystycznego pakietu komputerowego STATISTICA 9.0, który ułatwia praktyczne wykorzystanie metod statystycznych w działalności podmiotów gospodarczych związanych z turystyką, rekreacją i gastronomia. Znajomość komputerowego pakietu statystycznego wchodzi w zakres podstawowych umiejętności przy wykonywaniu analiz z udziałem liczb z badań pierwotnych i wtórnych.

Układ treści podręcznika odpowiada wymogom dydaktyki szkolnictwa wyższego w zakresie statystyki. Prezentuje metody statystyczne w zakresie opisowej analizy:

● struktury w oparciu o rozkłady indywidualne i przedziałowe;

● korelacji, w ujęciu tzw. „krzyżowym” oraz

● dynamiki zjawisk ekonomiczno-społecznych, w tym prognozowania.

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje zagadnienia z zakresu statystyki opisowej, która wypełnia standard wiadomości na poziomie kształcenia „licencjat”. Stanowi absolutnie minimum wiedzy, jaką powinien posiadać absolwent otrzymujący tytuł licencjata i które pozwolą poruszać się w świecie liczb (informacji) o zjawiskach zachodzących w gospodarce rynkowej.

Lektura treści zawartych w rozdziałach podręcznika oraz analiza przykładów umożliwi odpowiedzi na następujące pytania:

● rozdział 1: Jakie są podstawowe pojęcia w statystyce oraz jak uzyskać dane statystyczne?

● rozdział 2: Jak zbudować i przestawić tabelarycznie oraz graficznie rozkład empiryczny danego zjawiska? Jakie miary opisowe powinny być zastosowane w zależności odróżnicowania rozkładów?

● rozdział 3: Dlaczego badanie współzależności ma takie znaczenie? Dlaczego wykorzystuje się analizę korelacji?

● rozdział 4: Jak upływ czasu zmienia przebieg zjawiska i jak może ono przebiegać w przyszłości?

Proponując wybrane metody statystyczne, uproszczono zapisy formalne wzorów i algorytmów, kładąc nacisk na prawidłową interpretację otrzymywanych wyników, uzyskanych w zdecydowanej większości w wyniku posługiwania się nowoczesnym pakietem komputerowym. W zestawie przykładów zdecydowanie przeważają zagadnienia związane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją. Zaproponowano także testy do samodzielnego rozwiązywania. Podręcznik kończą zestawy zaliczeń i egzaminów.

Zamówienia realizuje Elżbieta Rosikiewicz, Dział Promocji i Informacji Prasowej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel. 22 256-88-56, email: e.rosikiewicz@wshgit.edu.pl

Źródło: Elżbieta Rosikiewicz, korespondencja nadesłana 24.08.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit