Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe

Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe / red. tematyczny Aleksander Panasiuk; red. nauk. Jacek Buko; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012,- 397 s.; tab., wykr.; ISSN 1649-6818; ISSN 1896382X. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 697; Ekonomiczne problemy usług nr 82

Wstęp. Problematyka rynku turystycznego, w tym rynku usług turystycznych, sta-nowi podstawowy zakres badań teoretycznych oraz empirycznych w obszarze turystyki. Główny zakres badań dotyczy nauk ekonomicznych (ekonomii, zarządzania, finansów). Należy jednak zauważyć, że problematyka rynku tury-stycznego posiada wymiar interdyscyplinarny, gdyż zagadnienia te podejmowane są przez wiele innych nauk. W ujęciu przedmiotowym rynek turystyczny tworzą: popyt turystyczny, podaż turystyczna, cena oraz warunki sprzedaży ofert turystycznych. W podmiotowym układzie rynku turystycznego należy wyodrębnić: konsumentów (reprezentujących popyt turystyczny), dostawców (reprezentujących podaż turystyczną) oraz podmioty polityki turystycznej (oddziałujące na kształt funkcjonowania tego rynku). Rynek turystyczny można zinterpretować jako sumę procesów, w których nabywcy (głównie turyści) i oferenci reprezentujący poszczególne subrynki turystyczne określają przed-mioty wymiany oferty turystycznej (produkt turystyczny) oraz warunki ich kupna-sprzedaży, przy czym oferta rynku turystycznego wiąże się z zaspokajaniem potrzeb osób podczas podróży i pobytu poza codziennym otoczeniem i jest pochodną motywów uprawiania turystyki.
Tematyka rynku turystycznego, a szczególnie popytu turystycznego, jest przedmiotem opracowań naukowych pięciotomowego wydania Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii Ekonomiczne Problemy Usług przy-gotowanych przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się zagadnieniami turystyki, zwłaszcza w obszarze nauk ekonomicznych. Problematyka została zaprezentowana w następującej strukturze:
Tom 1: Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
1. Wprowadzenie w zagadnienia popytu turystycznego
2. Zagadnienia prawne
3. Zagadnienia społeczne
4. Polityka turystyczna w zakresie popytu turystycznego
Tom 2: Popyt turystyczny: uwarunkowania
1. Determinanty popytu turystycznego w aspekcie ogólnym
2. Determinanty popytu w aspekcie form i rodzajów turystyki
3. Zagadnienia współzależności uwarunkowań popytu i podaży turystycznej
Tom 3: Popyt turystyczny: konsumpcja - segmentacja - rynki
1. Wzorce konsumpcji turystycznej
2. Segmentacja rynku turystycznego
3. Problematyka popytu turystycznego na branżowych rynkach turystycznych
Tom 4: Rynek turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
1. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na rynku turystycznym
2. Europejski rynek turystyczny
3. Regionalne aspekty rozwoju rynku turystycznego
Tom 5: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
1. Produkty turystyczne
2. Produkt turystyki wiejskiej
3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych
Podział treści podyktowany był zakresem tematycznym publikacji autorskich. Wydaje się, że tak przedstawiona problematyka stanowi spójne źródło dotyczące zagadnień popytu turystycznego w kontekście procesów zachodzących na rynku turystycznym.
Aleksander Panasiuk

WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA POPYTU TURYSTYCZNEGO
1. AGNIESZKA NIEZGODA: Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
2. WIESŁAW ALEJZIAK: Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym
3. MARLENA BEDNARSKA: Scenariusze rozwoju popytu turystycznego - implikacje dla rynku pracy w turystyce
4. ANNA BIAŁK-WOLF: Analiza zmian zachowań turystów wobec kryzysu finansowego na przykładzie Niemiec
5. KATARZYNA CZERNEK: Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie
6. KAZIMIERA KOTRA, JACEK M. RUSZKOWSKI: Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2010
7. MARCIN ŁUSZCZYK: Kształtowanie się popytu turystycznego w warunkach osłabienia światowej gospodarki
8. KRZYSZTOF PARZYCH, ALEKSANDRA ZIENKIEWICZ: Dynamika zróżnicowania przestrzennego ruchu turystycznego w krajach europejskich w latach 1995-2010
9. JAN SIKORA: Teoretyczno-empiryczne aspekty związków potrzeb, popytu i konsumpcji w turystyce
10. KATARZYNA SKRZESZEWSKA: Popyt na usługi noclegowe świadczone w basenie Morza Bałtyckiego na tle popytu na usługi turystyczne w Unii Europejskiej
11. BOGUSŁAW STANKIEWICZ - Popyt turystyczny w badaniach międzynarodowych - uwarunkowania, dyskusja, kierunki i instrumentarium badawcze
12. MICHAŁ ŻEMŁA, ADAM R. SZROMEK - Symptomy stronniczości turystów w ocenie atrakcyjności krajowej oferty turystycznej na przykładzie Polski i Czech

ZAGADNIENIA PRAWNE
13. JERZY GOSPODAREK: Zakres i rola obowiązków informacyjnych wobec pasażera-konsumenta na rynku turystycznym w świetle prawa UE
14. PIOTR GRYSZEL: Wybrane problemy ochrony praw konsumenta na europejskim rynku turystycznym

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
15. MARTA PIETRAS-EICHBERGER: Wybrane problemy ochrony konsumentów na rynku turystycznym w świetle prawa Unii Europejskiej
16. IWONA BĄK: Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa w wyjazdach turystycznych na przykładzie gospodarstw domowych emerytów
17. MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, MIROSŁAW JANUSZEWSKI: Aktywizacja turystyczna osób niepełnosprawnych
18. MARCIN KRUK: Wpływ turystyki zagranicznej na dochody gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim
19. MAGDALENA KULBACZEWSKA: Wpływ przeobrażeń demograficznych na popyt turystyczny w Polsce
20. MAŁGORZATA MATLEGIEWICZ: Społeczny charakter turystyki i wypoczynku w aktywizacji osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
21. ZBIGNIEW OSSOWSKI, TOMASZ TARASZKIEWICZ, MARLENA FORMELLA: Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce
22. RADOSŁAW TARGOSZ: Możliwości realizacji potrzeb turystycznych przez osoby niepełnosprawne
23. KATARZYNA TRYBUŚ, ANDRZEJ RAPACZ: Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

POLITYKA TURYSTYCZNA W ZAKRESIE POPYTU TURYSTYCZNEGO
24. EWA DZIEDZIC: Koncepcja krajowego indeksu konkurencyjności oferty turystycznej Polski
25. JACEK BORZYSZKOWSKI: Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego: przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier
26. ALEKSANDER PANASIUK: Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce
27. IZABELA KAPERA: Polityka turystyczna organów samorządu województwa małopolskiego w aspekcie działań stymulujących popyt turystyczny
28. JOANNA KIZIELEWICZ: Wpływ polityki fiskalnej państwa i władz samorządowych na rozwój rynku turystycznego
● Zamówienia realizują:
Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, data dostępu 21.06.2012
○ Księgarnia Turystyczne Badania, data dostępu 21.06.2012
Źródło: Marta Sidorkiewicz, korespondencja nadesłana 11.06.2012Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit