Potential of Tourism: Potencjał turystyczny

Potential of Tourism: Potencjał turystyczny / red. Nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010,– 177 s.; tab., wykr. 24 cm; seria Zeszyty naukowe, nr 592; Ekonomiczne problemy turystyki, nr 14 ISSN 1640-6818; ISSN 1644-0501

Niniejszy Zeszyt Naukowy jest jednym z trzech tomów materiałów konferencyjnych przygotowanych na VI Konferencję Naukową pt. „Potencjał turystyczny", organizowaną przez Katedrę Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 19-21 maja 2010 roku w Międzyzdrojach.

W niniejszym zbiorze zostały zamieszczone teksty o zróżnicowanej tematyce, głównie artykuły zagranicznych uczestników konferencji oraz inne polskich autorów, dotyczące bardziej ogólnych obszarów związanych z funkcjonowaniem go-spodarki turystycznej.

Dzięki opracowaniom w języku angielskim, przygotowanym przez autorów z zagranicznych ośrodków naukowych: Łotwy, Albanii, Republiki Południowej Afryki i Węgier, ranga tegorocznej konferencji zyskała zasięg międzynarodowy. Tym samym dyskusja nad problematyką teoretyczną i praktyczną potencjału tury-stycznego została rozszerzona nie tylko o doświadczenia polskie, ale także innych krajów, również pozaeuropejskich.

Organizatorzy konferencji pragną podziękować przedstawicielom środowiska nauk o turystyce, którzy odpowiedzieli tak dużym zainteresowaniem na ofertę publikacji artykułu i udziału w konferencji. Szczególne słowa podziękowań kierujemy do członków Rady Programowej Konferencji oraz recenzentów artykułów, a zwłaszcza Pani Prof. Maiji Rozite z School of Business Administration Turiba z Rygi na Łotwie i Panu Prof. Alexandru Ilies z Oradea University w Rumunii.

Mamy nadzieję i przekonanie, że prowadzone obrady i dyskusje pogłębią stosunkowo mało rozpoznaną i rozpropagowaną problematykę potencjału tury-stycznego, a tym samym będą stanowić konkretny wkład w kształtującą się interdyscyplinarną naukę o turystyce.

Aleksander Panasiuk

Spis treści

● Introduction

● Wstęp

● Emilia Barej: Identyfikacja podstawowych czynników rozwoju konkurencyjności miast

● Kreshnik Bello, Arlinda Hoti, Jonida Kellezi: The global financial crises impact on the tourism industry in Albania and its future trend

● Nerine Bresler: The tourism development potential of a mega sport event: 2010 FIFA world cup

● Agita Donina: Tourism clusters as a benefit for tourism entrepreneurs in Latvia

● Andris Klepers: Problems of creating micro-clusters in small-scale tourism destinations

● Ridvan Kozak, Medet Yolal: Effectiveness of domain names: an analysis of the country destination web sites

● Ireneusz Marganiec: Trendy w obsłudze podróżnych związane z kryzysem gospodarczym oraz wyzwania, jakie stoją przed branżą turystyczną i kadrą związaną z turystyką

● Peter Mayer, Adam Pawlicz: Financing tourist information service. comparative study of west Pomerania province, Poland and Lake Balaton, Hungary

● Amanda Mieze: Neglected use of creative industry's products in Riga's tourism offer

● Aleksander Panasiuk: Personnel as a determinant of shaping innovativeness of regional tourism economy

● Margarita Platace: Service value in hospitality industry

● Maija Rozite, Juris Ozols, Daina Yinklere: Quality aspects and assessment of rural tourism enterprises of Latvia

● Joanna Julia Sienkiewicz: Potencjał turystyczny jako obszar badawczy nauk ekonomicznych

● Adam R. Szromek: Współczynnik a Cronbacha w badaniach zjawisk turystycznych

● Jĕkabs Trušins, Edvĭns Buka: Preconditions and problems of creating the recreation and tourism spatial system in Latvia

● Wojciech Wiesner, Jacek Grobelny, Piotr Zarzycki: Edukacja turystyczna studentów AWF we Wrocławiu: refleksje pedagogiczne

Publikacja dostępna w Katedrze Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, sekretariat: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8, tel.: +48 91 444-31-31, fax.: +48 91 444-31-16, email: turystyka@wzieu.pl

Źródło: Aleksander Panasiuk, korespondencja nadesłana 25.05.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit