Prawo sportowe i turystyczne: między regulacją a deregulacją

Prawo sportowe i turystyczne: między regulacją a deregulacją

Prawo sportowe i turystyczne: między regulacją a deregulacją / red. Mateusz Kaliński, Michał Koszowski :: Sekcja Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ. Kraków: AT Group, 2011,– 362 s.; ISBN 978-83-61026-59-4

Opieka naukowa nad publikacją: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokument online:
http://www.law.uj.edu.pl/users/ppg/index.php/download_file/view/85/119/

Spis treści

● Słowo wstępne
1. Prawo sportowe
● Mateusz Kaliński: Problem wyłączenia stosowania Prawa Zamówień Publicznych w przypadku specustawy dotyczącej organizacji Euro 2012
● Piotr Kawałek: Formy działania klubów sportowych
● Jacek Kudła: Model rozstrzygania sporów cywilnych w sferze stosunków sportowych de lege lata i de lege ferenda
● Piotr Łebek: Organizacja sportu profesjonalnego na przykładzie profesjonalnych lig zawodowych
● Agata Marcinkowska: Prawna ochrona organizatora wydarzenia sportowego z punktu widzenia swobody działalności gospodarczej oraz wolności wypowiedzi komercyjnej
● Wojciech Rudzki: Piłkarz jako wkład niepieniężny do spółki akcyjnej
● Aleksander Sabal: Zjawisko sponsoringu sportowego
● Maciej M. Sokołowski: Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski w kontekście organizacji Euro 2012
● Katarzyna Tomczyk: Ubezpieczenia w sporcie
● Maciej Toroń: Sprzedaż praw do transmisji meczów piłkarskich a unijne reguły konkurencji
● Joanna Uchańska: Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej
● Sławomir Zemanem: Umowa transferu zawodnika profesjonalnego piłki nożnej w świetle przepisów prawa cywilnego
2. Prawo turystyczne
● Piotr Cybula: Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy o usługach turystycznych
● Jakub Gąsienica: Sportowe uprawianie taternictwa w Polsce w świetle obowiązujących przepisów
● Jerzy Gospodarek: Cele i zakres założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych
● Michał Koszowski: Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w Polsce i na świecie
● Olga Sachanbińska: Ocena systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
● Monika Tomaszewska: Między świadomością, bezpieczeństwem a przyjemnością: współczesny turysta na szlaku turystycznym (wybrane zagadnienia)
● Łukasz Wieczorek: „HOTEL” i „HOTELik”. Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oznaczeniami na rynku usług turystycznych
● Krzysztof Wilk: Pozycja konsumenta w sporze z organizatorem turystyki
● Bartłomiej Wojtyniak: Odpowiedzialność za zmarnowany urlop – w rękach prawa czy dobrych praktyk?
● Dominik Wolski: Zmiany w regulacjach dotyczących odpowiedzialności za bezpieczeństwo w górach
● Natalia Wrońska: Ecolabelling – czyli, czy europejskie ekologiczne oznakowanie produktów umożliwi pogodzenie sprzecznych interesów

Ze wstępu. Jedną z najistotniejszych korzyści płynących z niemal każdej konferencji naukowej jest możliwość konfrontowania poglądów przedstawicieli ośrodków naukowych ze spostrzeżeniami przedstawicieli praktyki. Wpływa to bardzo korzystnie na poziom merytoryczny takiego forum wymiany wiedzy i doświadczeń, gwarantując szeroki wachlarz stawianych tez, jak również ciekawe pole do dyskusji. Udział studentóww konferencjach naukowych dodaje do powyżej zarysowanego schematu jeszcze jedną ogromną wartość. Wnoszą oni bowiem do obrad tak bardzo potrzebną świeżość oraz swoisty (bardzo deficytowy) idealizm, wzbogacając i uzupełniając w ten sposób, poglądy wypracowane przez naukę i praktykę.

Z nieskrywaną więc satysfakcją możemy stwierdzić, że konferencja „Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją”, której owocem jest niniejsza publikacja, pozwoliła na skonfrontowanie tez i postulatów zarówno znamienitych przedstawicieli nauki i praktyki, jak i tchnęła świeżością tez i postulatów proponowanych przez najmłodszych przedstawicieli braci uniwersyteckiej. Konferencja ta odbyła się w Krakowie w dniach 4–5 marca 2011 roku. Jej organizatorami byli studenci Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, zrzeszeni w Sekcji Publicznego Prawa Gospodarczego znajdującej się pod opieką naukową Pani prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja podzielona została na osiem paneli, w trakcie których swoje wystąpienia prezentowali zarówno profesjonaliści jak i studenci. Wygłoszonych zostało aż dwadzieścia siedem referatów. Choć nie wszystkie znalazły się w niniejszej publikacji, to jednak każdy z nich cechował się wysokim poziomem merytorycznym.
W tym miejscu, nie sposób nie wspomnieć chociażby o wystąpieniach poświęconych tzw. „prawu szlaku”. Mieliśmy bowiem przyjemność wysłuchać referatu jednego z pomysłodawców tej regulacji mecenasa Janusza Długopolskiego oraz reprezentującego odmienne, od wyżej wymienionego, stanowisko doktora Jerzego Gospodarka. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy również innych wystąpień, w tym m.in. mecenas Małgorzaty Kulig-Juźwiak traktującego o barierach prawnych w budowie stacji turystyczno narciarskich czy referatu doktora Piotra Cybuli pt. Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy o usługach turystycznych. Dyskusja mająca miejsce po tych wystąpieniach, wszystkim uczestnikom konferencji na długo zapadła w pamięć. Równie warte uwagi były referaty poświęcone tematyce prawa sportowego, jak chociażby ten wygłoszony przez mecenasa Sławomira Zemanka pt. Umowa transferowa zawodnika piłki nożnej: „Handel ludźmi” czy samodzielna instytucja prawa cywilnego. Co należy podkreślić, studenci w swoich wystąpieniach zaskakiwali rozległą wiedzą i wnikliwością analizy poruszanej tematyki, dlatego też wiele artykułów ich autorstwa, znalazło zasłużone miejsce w niniejszej publikacji.
Problematykę znajdującą się w publikacji podzielono na dwie części tj. „część sportową” oraz „część turystyczną”. Oba zagadnienia należą do niezwykle aktualnych, oba również cieszą się sporym zainteresowaniem, mimo że uchodzą za tematy niszowe i niesłusznie, często bywają bagatelizowane. Zarówno sport jak i turystyka odgrywają przecież ogromną rolę w życiu każdego człowieka. W związku z powyższym za zrozumiałe i bardzo potrzebne uznać należy poświęcenie tematu konferencji naukowej regulacjom prawnym odnoszącym się do tych zagadnień. Na ich aktualność wpływa również fakt zbliżającego się turnieju piłkarskiego EURO 2012, który ma odbyć się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 roku. Wydarzenie to będzie miało (i już w istocie ma) ogromny wpływ na rozwój zarówno sportu jak i turystyki w Polsce.
W niniejszej publikacji pokonferencyjnej znalazło się wiele, bardzo ciekawych artykułów o różnorodnej tematyce. Wśród nich odnaleźć można chociażby takie, które poświęcone zostały szczegółowym i oryginalnym zagadnieniom jak np. tzw. „prawu śniegu” immanentnie związanemu z turystyką narciarską. Swoje miejsce znalazły w niej także artykuły poświęcone m. in. problematyce komercjalizacji sportu i rynku praw medialnych, ubezpieczeniom sportowym, a także zawsze aktualnej tematyce odpowiedzialności za „nieudany urlop”.
Gorąco zachęcając do lektury, pragniemy jeszcze raz, serdecznie podziękować Pani profesor dr hab. Annie Walszek-Pyzioł, dzięki której zaangażowaniu, opiece naukowej i serdeczności, zorganizowana konferencja satysfakcjonowała zarówno poziomem merytorycznym, jak i sprawnością organizacji, nie tylko zaangażowanych w jej przygotowanie studentów, ale również wszystkich jej znamienitych uczestników. Pragniemy również podziękować Sekcji Publicznego Prawa Gospodarczego TBSP, w szczególności zaś Panom Mateuszowi Kalińskiemu oraz Michałowi Koszowskiemu za ogromny trud włożony w organizację Konferencji oraz wydanie niniejszej publikacji.
dr Michał Biliński, Natalia Wrońska
Źródło: Prawo Turystyczne - Piotr Cybula, data dostępu 21.12.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit