Przedsiębiorczość w turystyce

Przedsiębiorczość w turystyce

Przedsiębiorczość w turystyce / red. Lucjan Czechowski. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2011,– 186 s.; ISBN: 978-83-88884-41-2; 978-83-7531-220-1

Zaletą prowadzenia własnej firmy jest poczucie niezależności i wolności oraz świadomość, że samemu kształtuje się swój los. Jest się jedynym właścicielem firmy i samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje biznesowe. Jak pokazuje praktyka -jest to najprostsza metoda zarządzania firmą. Stanowi źródło dużej satysfakcji i poczucia własnej wartości dla jej właściciela.

Niniejszy podręcznik przybliża Czytelnikowi problematykę przedsiębiorczości w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych. Wybór zaprezentowanej tematyki został podyktowany z jednej strony niedostateczną liczbą publikacji poruszających kwestie przedsiębiorczości w turystyce, z drugiej zaś - wzrostem zainteresowanie tą problematyką studentów kierunków i specjalności turystycznych wyższych uczelni, a także osób przygotowujących się do uruchomienia własnej działalności w sektorze usług turystycznych. Treść podręcznika zastała podzielona na sześć rozdziałów. Ze wstępu

Spis treści

WPROWADZENIE (Lucjan Czechowski)

Rozdział 1: TEORIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Sylwia Kuczamer-Kłopotowska)

1.1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza

1.1.1.Pojęcie przedsiębiorczości

1.1.2. Prawo gospodarcze jako prawna podstawa prowadzenia działalności gospodarczej

1.1.3. Podstawowe swobody przedsiębiorczości w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską

1.2. Przedsiębiorca

1.2.1. Pojęcie przedsiębiorcy

1.2.2. Rodzaje przedsiębiorców

1.2.3. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.3. Podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Pytania kontrolne

Bibliografia

Rozdział 2: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM (Mariusz Darabasz)

2.1. Cykl życia przedsiębiorstwa

2.1.1. Przegląd koncepcji cyklu życia przedsiębiorstwa

2.1.2. Charakterystyka etapów cyklu życia przedsiębiorstwa

2.1.2.1. Powstanie i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa

2.1.2.2. Dojrzałość i stabilizacja przedsiębiorstwa

2.1.2.3. Starzenie się, odnowa lub upadek przedsiębiorstwa

2.2. Pojęcie oraz główne elementy strategii rozwoju przedsiębiorstwa

2.3. Typologia strategii rozwoju przedsiębiorstw

2.3.1. Podział strategii według kryterium strukturalnego

2.3.1.1. Strategie podstawowe

2.3.1.2. Strategie dziedzin gospodarowania

2.3.1.3. Strategie funkcjonalne

2.3.2. Strategie kooperacji

2.4. Analiza SWOT, TOWS/SWOT oraz wybrane modele analizy portfelowej formułowania strategii przedsiębiorstwa.

2.4.1. Analiza SWOT formułowania strategii

2.4.2. Analiza TOWS/SWOT

2.4.3. Model Boston Consulting Group

2.4.4. Model Mc Kinseya

2.4.5. Macierz A.D. Litte (CADL)

2.4.6. Macierz C.W. Hofera

2.4.7. Metoda SPACE

2.5. Strategiczna karta wyników jako system zarządzania strategicznego

2.5.1. Podstawowe założenia koncepcji strategicznej karty wyników

2.5.2. Perspektywy strategicznej karty wyników i ich wzajemne powiązania

2.5.3. Zarządzanie wdrażaniem strategicznej karty wyników

Pytania kontrolne

Bibliografia

Rozdział 3: ŻRÓDŁA FINANSOWANIA MSP SEKTORA TURYSTYCZNEGO (Maria Lechicka-Kostuch, Beata Wierzbicka)

3.1. Finansowanie wzrostu innowacyjnego przedsiębiorstw turystycznych w kontekście Strategii Lizbońskiej

3.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw turystycznych z kapitałów własnych

3.3. Finansowanie działalności przedsiębiorstw turystycznych z kapitałów obcych

3.4. Fundusze strukturalne jako źródło finansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw turystycznych

3.4.1. Rozwiązania w sferze pomocy publicznej

3.4.2. Wsparcie przedsiębiorstw turystycznych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Pytania kontrolne

Bibliografia

Rozdział 4: KONKURENCJA PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH (Barbara J. Dąbrowska)

4.1. Rywalizacja przedsiębiorstw turystycznych w podsektorze usług noclegowych

4.1.1. Studium przypadku - Strategia korporacyjna i zmiany w sektorze hotelarstwa: Ewolucja działań konkurencyjnych grupy Intercontinental Hotels Group

4.2. Walka konkurencyjna przedsiębiorstw w podsektorze organizacji imprez turystycznych

4.2.1. Studium przypadku – Uzależnienie hoteli w greckich uzdrowiskach od działalności touroperatorów

4.2.2. Studium przypadku – Strategie konkurencji touroperatów: Thomson Holidays i First Choice

Pytania kontrolne

Bibliografia

Rozdział 5: TEORETYCZNE PODSTAWY KONSTRUKCJI BIZNESPLANU (Mariola Łuczak)

5.1. Pojęcie biznesplanu

5.2. Struktura biznesplanu

5.2. Spis treści biznesplanu – wnioski uogólniające i inne zastosowania

Pytania kontrolne

Bibliografia

Rozdział 6: BIZNESPLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO „NAD JEZIOREM” (Tomasz Kozłowski)

Wprowadzenie

6.1. Opis przedsięwzięcia

6.2. Misja gospodarstwa

6.3. Cele strategiczne gospodarstwa

6.4. Plan techniczny

6.5. Plan organizacyjny

6.6. Plan marketingowy

6.7. Plan finansowy

Podsumowanie

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW

● Informacja o książce: http://www.wstih.pl/sites/default/files/file/biblioteka/Przedsiebiorczosc_w_turystyce.pdf

Zamówienia realizuje: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: 58 340-47-84, tel./fax.: 58 340-47-84, email: wstih@wstih.pl

Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, data dostępu 02.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit