Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach 2000-2030

Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach 2000-2030

Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach 2000-2030 / Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek, Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Katarzyna Majchrzak ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Poznań: Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, 2011,– 211 s.; Monografia, nr 409. ISBN 978-83-61414-56-8; ISSN 0239-7161

Dokument online: http://www.wbc.poznan.pl/publication/245857.

Niniejsza monografia zrealizowana została w ramach prac nad „Strategią rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu do 2030 roku”.  Publikacja finansowana ze środków AWF Poznań.
Wstęp. Mimo występującego w ostatnich latach kryzysu ekonomicznego turystyka jest nadal dla bardzo wielu krajów znaczącym elementem ich gospodarki narodowej, kreując istotne wpływy dewizowe z tego tytułu, a także aktywizując poprzez to całą gospodarkę.
Również w Polsce szacuje się, że udział gospodarki turystycznej w PKB, bez nakładów na inwestycje, wynosił w ostatnich latach 5,7–7,8%. Przewiduje się, że w najbliższych latach tempo rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce będzie większe niż tempo rozwoju całej gospodarki narodowej (mierzonej wzrostem PKB).
Warto w tym miejscu podkreślić, że udział przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w ogólnej liczbie podróży turystycznych do Europy kształtuje się na poziomie 1,1%, ale już przyjazdy do polskich miast stanowią 2,3% ogólnej liczby tego typu przyjazdów w Europie. Zdaniem ekspertów krajowych i zagranicznych to właśnie turystyka miejska jest podstawowym produktem turystycznym naszego kraju i generuje dla gospodarki turystycznej największe wpływy i największą liczbę turystów (krajowych i zagranicznych)
Wśród najczęściej odwiedzanych przez turystów polskich miast na trzeciej pozycji plasuje się Poznań, po Warszawie i Krakowie, miasto o znaczącym potencjale turystycznym, który racjonalnie i efektywnie wykorzystany może przyczynić się do zmiany dotychczasowego wizerunku Poznania – miasta biznesu – na wizerunek miasta kultury i turystyki.
W opracowanej i przyjętej przez Radę Miasta Poznania w 2010 roku „Strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030” podkreśla się w bardzo wielu miejscach konieczność dynamicznego rozwoju funkcji turystycznej miasta. Wśród czterech celów strategicznych zawartych w powyższym dokumencie do turystyki odnosi się bezpośrednio następujący: „Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu”. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez cele pośrednie, te z kolei będą finalizowane poprzez konkretne programy strategiczne, których jest 19.[1]
Wśród licznych programów strategicznych, które nawiązują do problemów rozwoju turystyki w Poznaniu, znalazł się program „Turystyczny Poznań”.
Celem tego programu jest przede wszystkim wykreowanie Poznania jako wiodącego centrum turystycznego w kraju i na rynku międzynarodowym, a także: promocja markowego produktu, jakim ma być Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu, utrzymanie i zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka turystyki biznesowej i kongresowo-konferencyjnej, zwiększenie udziału turystyki w rozwoju gospodarczym miasta i aglomeracji, lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego oraz lepsza promocja turystyczna Poznania.
W ww. programie strategicznym do 2030 r. sformułowano bardzo konkretne działania, a wśród nich konieczność weryfikacji dokumentu „Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu”, opracowanego przez zespół naukowy pod redakcją S. Bosiackiego w 1999 r. i przyjętego w tymże roku przez Radę Miasta Poznania.
Prezentowane opracowanie jest właśnie nową wersją tamtej strategii, uwzględniającą zmiany, jakie dokonały się w latach 2000–2010 roku w gospodarce turystycznej miasta i jego infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej, działaniach promocyjnych, a także uwzględniającą zmiany w ruchu turystycznym w mieście. Dla określenia tych ostatnich przeprowadzono w okresie od października 2009 do sierpnia 2010 r. specjalne badania ankietowe wśród turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Poznań.
W opracowaniu autorzy wykorzystali wszelkie dostępne dane statystyczne oraz informacje na temat poznańskiego rynku turystycznego za lata 2000–2010, a także dane dotyczące polskiej turystyki i sytuacji na rynku międzynarodowym. Szeroko wykorzystano również różnego rodzaju plany, prognozy i strategie związane (bezpośrednio lub pośrednio) z celem niniejszego opracowania.
W pracy przedstawiono też konkretne programy operacyjne, przygotowane przez autorów, będące składowym elementem strategii rozwoju turystyki w Poznaniu do 2030 r., opracowanej wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Zespół autorski, prezentując diagnozę rynku usług turystycznych Poznania w latach 2000–2010, nie rości sobie prawa do jednoznacznego rozstrzygania problemów nurtujących poznańską turystykę, ale ma nadzieję, że zawarte w tekście analizy i wnioski będą dobrą podstawą do sformułowania konkretnych propozycji rozwiązań w sektorze turystyki w Poznaniu do roku 2030.
Źródło: Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, data dostępu 26.08.2012

 [1] Por. Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030, Urząd Miejski w Poznaniu, Poznań, marzec 2010, s. 100.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit