Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych

Sposoby wykorzystania

Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych = The ways of utilization of culture goods for the needs of development of tourism function in Mazovia Region with the EU structural funds support / red. nauk. Halina Powęska. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008. – 245 s.: il.; 25 cm. ISBN 978-83-7583-043-9

Spis treści

Wstęp / Introduction

I. Teoretyczne uwarunkowania adaptacji obiektów kulturowych dla celów turystycznych:: Theoretical Conditioning Factors of Adaptation of Cultural Objects for Tourist Purposes

1. Dobra kultury i walory turystyczne - aspekty teoretyczne i prawne / Franciszek Midura

2. Funkcja turystyczna i jej znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego / Katarzyna Gralak

3. Nowe sposoby adaptacji dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej / Leszek Butowski

4. Znaczenie promocji dla rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu / Jacek Olszewski-Strzyżowski

II. Fundusze strukturalne i ich wykorzystanie w turystyce i kulturze:: Structural Funds and Their Utilization in Tourism and Culture

1. Miejsce turystyki i kultury w działaniach Unii Europejskiej - analiza programów pomocowych / Barbara Warzybok

2. Fundusze strukturalne jako źródło finansowania projektów z zakresu turystyki w województwie mazowieckim w latach 2004-2006 / Joanna Zając

3. Analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych na rozwój funkcji turystycznej w obiektach kulturowych w województwie mazowieckim / Paweł Pacek

III. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych województwa mazowieckiego na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych:: Adaptation of Cultural Values and Objects of the Mazovia Province (Poland) to the Needs of Tourism with the EU Structural Funds Support

1. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych województwa mazowieckiego na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych. Metodologia i organizacja procesu badawczego / Halina Powęska

2. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie ostrołęckim / Maciej Stawicki

3. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie siedleckim / Jan Zawadka

4. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie radomskim / Karolina Miszczak

5. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie warszawskim / Teresa Mikulska

6. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie płockim / Aleksandra Górecka

7. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie ciechanowskim / Dorota Klembowska

8. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych – Warszawa / Wioletta Bieńkowska

9. Zestawienie tabelaryczne efektów inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych

IV. Modele wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej:: Models of Utilization of Culture Goods for the Needs of Development o f Tourism Function

1. Optymalne wykorzystanie dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej przy wsparciu z funduszy strukturalnych UE - ujęcie modelowe

V. Zakończenie / Conclusion

Ze wstępu. W niniejszej publikacji przedstawiono studia teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych wykonanych w czasie realizacji projektu: „Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych", finansowanego w ramach Konkursu Dotacji przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w okresie od 2 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Autorzy zamieszczonych tu artykułów, będący również realizatorami tego projektu, postawili sobie za cel określenie sposobów i możliwości wykorzystania walorów kulturowych Mazowsza dla potrzeb rozwoju turystyki przy wsparciu funduszy strukturalnych oraz opracowanie modelu działań umożliwiającego rozwijanie w sposób efektywny działalności turystycznej w obiektach o znacznych walorach kulturowych. Publikacja zawiera artykuły podsumowujące zadania wykonane w ramach projektu.

Halina Powęska

Publikację można uzyskać bezpłatnie u dr Haliny Powęski w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 162, w pokoju D25, blok VI: Wydział Nauk Ekonomicznych, w środy w godz. 12-14, tel. 22 593-40-64, email: halina_poweska@sggw.plkpam@sggw.pl) (Katedra Polityki Europejskiej, Finansów i Marketingu SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel.: 22 593-40-60, email:

Źródło: Halina Powęska, korespondencja nadesłana 10.03.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit