Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego

Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego

Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego / Włodzimierz Banasik, Michał Bucholtz. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2010,– 96, [2] s.; 24 cm.


Dokument dostępny jest w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ponadto w regionalnym portalu informacyjnym „Wrota Warmii i Mazur”: http://wrota.warmia.mazury.pl/images/stories/file/Turystyka/strategia%20rozwoju%20turystyki.pdf

Ze wstępu. Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego głównym celem jest wskazanie głównych obszarów rozwojowych turystyki w regionie. Należy w tym miejscu podkreślić, że dokument ten został opracowany z perspektywy województwa, co oznacza ni mniej ni więcej, że objęte są nim tylko te kwestie i problemy, które są istotne dla całego regionu i w rozwijaniu których samorząd województwa (wraz z instytucjami pochodnymi) jest, czy też powinien być, zainteresowany lub zobligowany.

Dokument niniejszy powstał w oparciu o:

• zapisy dokumentów strategicznych rangi krajowej i regionalnej,

• wiedzę i doświadczenie osób biorących udział w konsultacjach,

• wiedzę i doświadczenie autorów.

W trakcie pisania dokumentu wykorzystane zostały informacje z ankiety, która została przygotowana na spotkania konsultacyjne. Niezależnie od tego zostały w opracowaniu wykorzystane liczne uwagi i spostrzeżenia, które wnosili uczestnicy tych spotkań. Spotkania te odbyły się w trzech głównych miastach regionu: Elblągu, Olsztynie i Ełku. Ankiety zostały rozesłane do uczestników tych spotkań, a będących przedstawicielami:

• przedsiębiorców działających w sferze turystyki

• samorządów lokalnych – szczebla gminnego i powiatowego

• Lokalnych Organizacji Turystycznych i Lokalnych Grup Działania

• innych organizacji, których uczestnictwo w rozwoju turystyki jest znaczące.

Zostało wysłanych 214 ankiet i zaproszeń na spotkania. W tych spotkaniach wzięło udział 40 osób, zaś ankiety wypełniło 18. Niezależnie od tych spotkań odbyło się także spotkanie w Olsztynie, w którym wzięło udział 18 osób (na 29 zaproszonych) – reprezentantów najważniejszych i reprezentatywnych instytucji turystycznych związanych z turystyką z województwa warmińsko-mazurskiego. [...]

Dokument niniejszy składa się z wstępu i siedmiu rozdziałów.

Część pierwsza to omówienie teoretycznych podstaw rozwoju turystyki, przy czym za punkt wyjścia została przyjęta koncepcja marketingu terytorialnego, gdzie produkt, w naszym przypadku produkt turystyczny, jest wytworem różnych podmiotów funkcjonujących na określonym terytorium (obszarze), które to podmioty są zdolne do wytwarzania różnych wartości i dokonywania ich wymiany z partnerami. Następnie została przedstawiona diagnoza stanu turystyki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z zadaniami wynikającymi z dokumentu pt. Raport otwarcia marki Warmii i Mazur. Podsumowaniem diagnozy jest analiza SWOT jako analiza o charakterze strategicznym i będąca punktem wyjścia do formułowania celów i zadań strategicznych. Strategia została przedstawiona w trzech obszarach: produkt, promocja wraz z dystrybucją oraz zasoby ludzkie i struktury organizacyjne.

Produkt turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego został przedstawiony w czterech grupach: produkty wizerunkowe, podstawowe, niszowe i uzupełniające. Z kolei promocja została omówiona w dwóch aspektach: działalności stricte promocyjnej oraz informacji turystycznej. Wreszcie obszar trzeci koncentruje się na aktywizacji społecznej na rzecz turystyki i krajoznawstwa, kształceniu, szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych i rozwoju branżowych struktur organizacyjnych. Rozdział poświęcony strategii kończy wskazanie grup docelowych dla poszczególnych grup produktów. Część szósta to wskazanie głównych zasad, jakie powinny przyświecać realizacji strategii oraz omówienie źródeł wsparcia i finansowania, przy czym źródła te zostały podzielone na:

• główne zewnętrzne

• pozostałe krajowe

• źródła wewnętrzne

• środki własne.

Załącznik to odniesienie do istniejących dokumentów strategicznych – krajowych i wojewódzkich – które to dokumenty stanowią punkt wyjścia do aktualizowania strategii. Zostały tutaj zaprezentowane – w sposób oczywiście skrótowy – następujące dokumenty:

• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) [projekt])

• Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku (KRT)

• Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 (MSP-T)

• Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku

• Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 (WRPO) wraz ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013

• Strategia promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Źródło: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, data dostępu 01.03.2011

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit