Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki

Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki / pod red. nauk. Władysława Mynarskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. – Katowice :Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2008. – 359 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 978-83-60841-26-6

Z przedmowy. Problemy poruszone w trzech rozdziałach monografii, przy szerokim ich spektrum, łączy naczelna idea, którą w założeniach autorów było ukazanie znaczenia rekreacyjnej aktywności ruchowej w życiu dzisiejszego człowieka oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród współczesnych i przyszłych pokoleń. Nie zmienia to faktu, iż anonsowana publikacja jest raczej zbiorem artykułów, a nie pracą zbiorową. Uważny czytelnik zapewne dostrzeże, że niektóre prezentowane przez autorów poglądy w podobnej tematyce w różnych podrozdziałach nie są w pełni zbieżne, a być może okażą się także dyskusyjne. Wynika to z odmiennych często koncepcji i sposobów myślenia o rekreacji i turystyce przedstawianych w publikacjach naukowych i metodycznych oraz prezentowanych przez autorów monografii wywodzących się z różnych środowisk naukowych.

Pierwszy rozdział monografii poświęcono głównie przeglądowi aktualnie obserwowanych oraz przewidywanych tendencji rozwoju rekreacji i turystyki na świecie oraz w kraju w oparciu o dostępną literaturę przed-miotu i doświadczenia własne autorów. Nie unikano też akcentów krytycznych w stosunku do niektórych prezentowanych stanowisk dotyczących zwłaszcza przewidywanych kierunków rozwoju turystyki (podrozdział l.2.). W rozdziale tym omówiono również najważniejsze czynniki warunkujące rozwój rekreacji i turystyki, a także wychowania, zwłaszcza młodych pokoleń, do systematycznego i racjonalnego uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej. W ostatnim podrozdziale (l .7.) tej części monografii podjęto próbę klasyfikacji uprawianych na świecie ekstremalnych form aktywności ruchowej o charakterze sportowym i turystycznym oraz zwięzłej charakterystyki mniej popularnych.

W rozdziale drugim specjaliści z teorii, a także praktycy wybranych form rekreacji i turystyki prezentują ich walory oraz możliwości promowania i rozwoju na gruncie krajowym. Scharakteryzowano ćwiczenia jogi oraz trening zdrowotny jako specyficzne formy uprawiania rekreacji ruchowej, a także turystykę uzdrowiskową, rowerową (MTB) i geoturystykę.

W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki niektórych badań pracowników AWF w Katowicach i osób współpracujących z innych uczelni realizujących tematy badawcze związane z rekreacją i turystyką. Celem większości prezentowanych badań była aplikacja niektórych teoretycznych założeń uprawiania ćwiczeń ruchowych do praktyki rekreacji, a także problematyka wychowania młodzieży do uczestnictwa w rekreacji ruchowej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit