Turystyczne funkcje obszarów wiejskich

Turystyczne funkcje obszarów wiejskich / red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. – 148, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7583-098-9

Wstęp. Przez wiele wieków wieś utożsamiana była z rolnictwem. I chociaż rolnictwo jest nadal dominującym elementem kształtującym charakter większości obszarów wiejskich i długo jeszcze pozostanie podstawową częścią wiejskiej ekonomii, to coraz wyraźniej daje się zaobserwować postępujący proces dezagraryzacji struktur społecznych i gospodarczych oraz wkomponowywania w wiejską przestrzeń nowych pozarolniczych i pozaprodukcyjnych funkcji. Jest to zgodne z polityką wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z rodzajów pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich o dużych możliwościach rozwoju jest turystyka. Jednakże w większości gmin wiejskich i regionów stan zaawansowania jej rozwoju nie jest wystarczający i nie wpływa w widoczny sposób na ich strukturę funkcjonalną. Wielorakie korzyści z rozwoju turystyki osiągane przez mieszkańców wsi świadczących usługi turystyczne, a także całe społeczności lokalne umożliwiające złagodzenie przynajmniej części problemów nurtujących wieś, przemawiają za potrzebą zdynamizowania tego procesu. Potwierdzają to doświadczenia krajów o długoletnich tradycjach rozwoju turystyki wiejskiej, a także doświadczenia tych regionów i gmin wiejskich w Polsce, które jako pierwsze dostrzegły szansę rozwoju poprzez turystykę. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na takie m.in. pytania, jak: jakie działania należy podjąć dla zdynamizowania rozwoju i uczynienia z turystyki ważnego czynnika rozwoju obszarów wiejskich? Jakie tendencje dają się zauważyć w rozwoju turystyki wiejskiej? Czy i na ile zachowana została tożsamość turystyki wiejskiej w Polsce? Jakie są relacje pomiędzy terytorialnym a produktowym podejściem do wizerunku turystyki wiejskiej? Jakie są społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej i jakie inicjatywy o charakterze społecznym są pożądane dla zdynamizowania jej rozwoju? To tylko niektóre pytania, na które przynajmniej częściową odpowiedź znajdzie Czytelnik w niniejszej publikacji.

Praca składa się z trzech części. Są nimi: I. Ogólne zagadnienia turystyki wiejskiej; II. Wybrane uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych obszarów wiejskich; III. Promocja produktów regionalnych i lokalnych.

W części pierwszej publikacji przedstawiono społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce stanowiące przesłankę kształtowania ich funkcji turystycznych, dokonano analizy struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, pokreślono potrzebę dalszego różnicowania działalności gospodarczej na wsi, a głównie zdynamizowania rozwoju działalności turystycznej.

Zaprezentowano jedną z form aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, jaką są wioski tematyczne. Ważnym zagadnieniem poruszonym w tej części jest problem zachowania tożsamości turystyki wiejskiej oraz złożoność projektowania tożsamości produktu turystycznego jednostki terytorialnej. Ukazano relacje pomiędzy terytorialnym a produktowym podejściem do kształtowania wizerunku oraz przekazy komunikujące tożsamość turystyki wiejskiej na poziomie krajowym i regionalnym.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit