Turystyka polonijna: zarys problemu

Turystyka polonijna: zarys problemu

Turystyka polonijna: zarys problemu / red nauk. Witold Rybczyński. Warszawa: „Almamer” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010,– 322 s.; ISBN 978-83-62644-02-5


Turystyka polonijna to nie tylko sentymentalne wojaże do dawnej ojczyzny, ale również okazja do nawiązania kontaktów i współpracy w wielu dziedzinach. Niezwykle istotne i obustronnie korzystne mogą być podróże do Starego Kraju przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, m.in.: lekarzy, inżynierów, przedsiębiorców czy naukowców. Turystów polonijnych fascynują m.in. organizowane w kraju polonijne festiwale teatrów oraz zimowe czy letnie igrzyska sportowe. Kulturowa, gospodarcza i promocyjna rola turystyki polonijnej jest ważnym elementem tożsamości narodowej. Jest to także ogromny potencjał, dotychczas nie w pełni jeszcze wykorzystany. Nie można wszakże zapominać, że Polonię szacuje się na około 20 mln osób. W obrębie samej Polonii też zachodzą zmiany – zaczyna przeważać emigracja zarobkowa, a nie – jak wcześniej – polityczna. Samo wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło niedostępne dotąd kraje Europy Zachodniej w otwarty rynek pracy. Nowe fale emigracji, a więc tworzenie „nowych” Polonii, skutkują potrzebą wypracowania nowych form współpracy. Powstaje więc potrzeba zdefiniowania nowej polityki wobec Polonii, jej aktywizacja, uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu oraz promocja polskiego dziedzictwa w nowoczesny, interesujący sposób. Te kluczowe zadania wymagają współpracy wielu instytucji społecznych, rządowych, ale i edukacyjnych. M.in. specjalnego znaczenia nabiera tu potrzeba przygotowywania kadr obsługujących ruch turystyczny ze specjalnością „Polonia i Polacy z zagranicy”. Wydaje się też bardzo potrzebne zwiększenie badań naukowych w tym obszarze, nie tylko z historii turystyki polonijnej, ale co będzie przydatne – badań dla współczesnego biznesu turystycznego dotyczącego turystyki polonijnej.

Dotychczasowe działania instytucji rządowych, Polskiej Organizacji Turystycznej, środowisk turystycznych i polonijnych w celu zbliżenia Polonii do Macierzy zasługują na poparcie. Jednak brak było do tej pory ściślejszej wymiany informacji pomiędzy teoretykami a praktykami, między naukowcami a przedsiębiorcami – organizatorami turystyki polonijnej.

Doceniając powagę zjawiska, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a zwłaszcza Panią Minister Katarzyną Sobierajską, oraz Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki, zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Turystyka Polonijna – stan i potrzeby”. Celem konferencji było wypracowanie rozwiązań służących rozwojowi różnych form turystyki polonijnej – zarówno przyjazdowej, jak i wyjazdowej. Konferencja zgromadziła blisko stu przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji państwowych, organów samorządowych, mediów oraz bezpośrednio zainteresowanych tematem przedstawicieli branży turystycznej z kraju i ze świata.

W licznych wystąpieniach zdefiniowano pojęcie „turystyki polonijnej”, określono jej funkcje, przedstawiono opisujące ją dane statystyczne, scharakteryzowano główne ośrodki Polonii na świecie, wskazano motywy, jakimi kieruje się Polonia odwiedzając Polskę oraz Polacy podróżując do skupisk polonijnych, wreszcie wypracowano rekomendacje dotyczące aktywizacji i rozwoju branży turystycznej w odniesieniu do rodaków mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej.

ALMAMER, kontynuując badania nad Polonią, przygotowała publikację Turystyka polonijna. Zarys problemu. Wydawnictwo to wpisuje się w szersze działania, celem których jest przedstawienie działań i planów jednostek odpowiedzialnych za współpracę z Polonią, w tym organizacje polonijne promujące Ojczyznę wśród Polonii. Autorzy artykułów zgodnie zauważają, że turystyka polonijna jest wielką szansą na zwiększenie liczby przyjazdów gości do Polski. Ma ona przecież charakter nie tylko społeczny i rodzinny, ale również i ekonomiczny. Przyczynia się do propagowania w świecie Polski jako nowoczesnego, rozwijającego się kraju środkowej Europy.

W obliczu dokonującej się na wielu płaszczyznach postępującej modernizacji Polski oraz rosnącej świadomości podmiotów branży turystycznej nadarza się wyjątkowa okazja do zainteresowania Polską jeszcze szerszego kręgu odbiorców.

Pragnę zatem wyrazić nadzieję, że ta konferencja i ta publikacja są zwiastunami dalszych badań nad turystyką polonijną, a wnioski z nich płynące zostaną wykorzystane przez branżę turystyczną do podtrzymania więzi Polonii z Ojczyzną.

Janusz Merski

● Spis treści i wstęp znajdziesz tutaj: http://www.almamer.pl/okladki/2010_Turystyka_polonojna.pdf

● Więcej o konferencji Turystyka polonijna – stan i potrzeby znajdziesz tutaj: http://www.almamer.pl/konferencja_2010_Turystyka_polonijna.php

● Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, adresowana jest do osób i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki polonijnej. Kontakt: Rafał Wilczkowski, naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Międzynarodowych w Turystyce, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 12, drugie piętro, 00-082 Warszawa, tel.: 22 244-31-95, fax.: 22 244-31-71, email: rafal.wilczkowski@msport.gov.pl, www.msport.gov.pl

Źródło: „Almamer” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, data dostępu 06.02.2011

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit