Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym

Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym

Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010,– 592 s.; ISBN 978-83-925470-9-9


Spis treści

Wstęp

I. WPROWADZENIE DO TURYSTYKI

1. Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych

2. Klasyfikacja ruchu turystycznego

3. Zarys historii turystyki

4. Aktualna wielkość i rozmieszczenie turystyki międzynarodowej na świecie

5. Współczesne tendencje w turystyce

II. BIOFIZJOLOGICZNE ASPEKTY TURYSTYKI

1. Turystyka jako aktywność. Ustalenia definicyjne i charakterystyka zjawiska

2. Osobnicze i populacyjne aspekty aktywności turystycznej

3. Podłoże fizjologiczne aktywności turystycznej

3.1. Wydolność fizyczna

3.2. Metabolizm wysiłkowy

3.3. Zaopatrzenie organizmu w tlen

3.4. Wydatek energetyczny

3.5. Zmęczenie i wypoczynek jako elementy towarzyszące aktywności turystycznej

4. Zmiany czynnościowe w organizmie podczas aktywności turystycznej

5. Czynniki i warunki bezpieczeństwa aktywności turystycznej

5.1. Aktywność turystyczna w gorącym i wilgotnym środowisku

5.2. Aktywność turystyczna w zimnym środowisku

5.3. Aktywność turystyczna na znacznej wysokości

5.4. Aktywność turystyczna pod wodą

6. Rola aktywności turystycznej w procesie utrzymania zdrowia i równowagi psychosomatycznej

7. Rodzaje aktywności turystycznej motywowanej dobrostanem psychofizycznym

7.1. Turystyka kwalifikowana

7.2. Turystyka zdrowotna

III. SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY TURYSTYKI

1. Socjologiczne aspekty turystyki

2. Psychologiczne aspekty turystyki

3. Perspektywy rozwoju psychologii turystyki

IV. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO GOSPODARCZE

1. Gospodarka turystyczna

1.1. Pojęcie, klasyfikacja i badanie gospodarki turystycznej

1.2. Rynek turystyczny i jego mechanizm

1.3. Metody badań rynku turystycznego

1.4. Obsługa ruchu turystycznego

1.5. Marketing w turystyce

2. Gospodarka turystyczna w skali ponadnarodowej i krajowej

2.1. Gospodarka turystyczna w Unii Europejskiej

2.2. Zakres oddziaływania organizacji międzynarodowych na gospodarkę turystyczną

2.3. Oddziaływanie na rozwój gospodarki turystycznej w skali kraju

3. Regionalna i lokalna gospodarka turystyczna

3.1. Oddziaływanie na rozwój gospodarki turystycznej w regionie

3.2. Oddziaływanie na rozwój gospodarki turystycznej w gminie

3.3. Regionalne i lokalne organizacje państwowe i samorządowe działające na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej

3.4. Przykłady strategii rozwoju turystyki w gminie i regionie

4. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki turystycznej

4.1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych

4.2. Zarządzanie personelem

4.3. Finanse przedsiębiorstwa turystycznego

4.4. Strategie przedsiębiorstw turystycznych

V. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO PRZESTRZENNE

1. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką przestrzenną w turystyce

2. Metody oceny atrakcyjności turystycznej środowiska geograficznego

3. Metody badania ruchu turystycznego i wskaźniki rozwoju turystyki

4. Zagospodarowanie turystyczne

4.1. Baza noclegowa

4.2. Baza gastronomiczna

4.3. Baza komunikacyjna

4.4. Baza towarzysząca

5. Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne różnych typów środowiska geograficznego

5.1. Obszary nadmorskie

5.2. Obszary górskie

5.3. Środowisko wód śródlądowych

5.4. Obszary chronione

6. Podstawowe rodzaje miejscowości turystycznych

7. Przystosowanie walorów krajoznawczych na potrzeby turystyki

7.1. Formy i model przystosowania walorów krajoznawczych środowiska przyrodniczego

7.2. Formy przystosowania walorów krajoznawczych dóbr kultury

VI. PRAWNE ASPEKTY TURYSTYKI

1. Pojęcie prawa turystycznego

2. Źródła prawa turystycznego. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa

2.1. Ustawodawstwo krajowe

2.2. Regulacje wspólnotowe

2.3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe

3. Biura podróży

3.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych i pośrednictwa

3.2. Umowa o imprezę turystyczną

3.3. Umowa o pojedyncze świadczenie (pojedynczą usługę turystyczną)

3.4. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek oraz zasady ich współpracy z biurami podróży

4. Usługi hotelarskie

4.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w hotelarstwie

4.2. Umowa hotelowa

4.3. Ustalenia terminologiczne dotyczące hotelarstwa

4.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza w hotelarstwie

Bibliografia

Akty prawne

Strony www

Spis tabel

Spis rysunków

Spis fotografii

Załączniki

Indeks rzeczowy

● Spis treści również znajdziesz tutaj: dokument online: http://www.handlowa.eu/pl/nauka_i_badania/wydawnictwa_wsh/opisy_ksiazek/turystyka/

Zamówienia realizuje Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław, tel. 71 333-11-10, fax. 71 333-11-02, email: biblioteka@handlowa.eu. Wypełnij formularz zamówienia: [http://www.handlowa.eu/gfx/wsh/files/zakrzewskaz/formularz_zamowienia.doc] i prześlij go do Biblioteki: biblioteka@handlowa.eu

Źródło: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, dokument online: http://www.handlowa.eu/pl/aktualnosci/art317,najnowsza-publikacja-wsh.html, data dostępu 29.11.2010

 Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit