Wskaźniki funkcji turystycznej

Wskaźniki funkcji turystycznej

Wskaźniki funkcji turystycznej: koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej / dam R. Szromek. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012,– 125 s.; ISBN: 978-83-7335-916-1

Praca jest obszernym studium teoretyczno-metodyczno-empirycznym dotyczącym sposobu pomiaru funkcji turystycznej obszaru. (…) Autor podjął bardzo interesujący problem badawczy. Zagadnienia pomiaru funkcji nie były prezentowane w sposób tak kompleksowy w literaturze naukowej. W pracy zebrano informacje o dotychczas opracowanych wskaźnikach funkcji turystycznej oraz przedstawiono metodykę ich obliczania. Na podstawie wskaźników dokonano oceny funkcji turystycznej w obszarach turystycznych Polski, zestawiając wyniki badań oraz porównując ich przydatność praktyczną. Na tej podstawie Autor opracował własne koncepcje pomiaru funkcji turystycznej za pośrednictwem wskaźników syntetycznych. Praca także obejmuje część teoretyczną, odnoszącą się do teorii obszarów turystycznych, funkcji turystycznej oraz jej pomiaru. Problematyka empiryczna została pogłębiona poprzez przeprowadzenie pomiaru wycinkowej funkcji turystycznej, jaką jest funkcja uzdrowiskowa.
Temat należy uznać za bardzo ważny dla badań w obszarze nauk o turystyce, stanowiący podstawę do prowadzenia badań w innych środowiskach naukowych, interesujący zarówno pod względem teoretycznym jak i pragmatycznym. Całość monografii nosi znaczące znamiona oryginalności.
Fragment recenzji prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka
Spis treści:
● s. 1: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/pliki/129930885.jpg;
● s. 2: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/pliki/481293624.jpg ;
● s. 3: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/pliki/404100299.jpg
O autorze. Dr n. ekon. inż. Adam R. Szromek jest pracownikiem naukowym Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji dotyczących ewolucji uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej, wśród których są zarówno monografie naukowe, podręczniki, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach o zasięgu światowym i krajowym, postery, odczyty, a także raporty programowe. Najczęściej cytowaną pracą w dorobku Autora jest praca opublikowana w czasopiśmie Tourism Management pt. Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949–2006 (współautorstwa dr inż. A. Kapczyńskiego). Autor brał aktywy udział w 13 projektach badawczych, w tym jako kierownik projektów i beneficjent Grantu Młodego Naukowca. Jest członkiem grupy ekspertów Politechniki Śląskiej oraz Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Od roku 2010 jest członkiem Komisji Badań Naukowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz koordynatorem Systemu Monitorowania Projektów Badawczych. Pełni rolę konsultanta w wielu pracach doktorskich i habilitacyjnych, a także recenzenta prac publikowanych przez wydawnictwa ELSEVIER i SPRINGER. Jest członkiem stowarzyszenia The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), International Center for Research and Study on Tourism CIRET oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Pełni również rolę członka zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. W roku 2011 został laureatem konkursu dla młodych naukowców w ramach projektu Internetowej Promocji Nauki.
● publikacja jest dostępna w Księgarni Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w holu głównym Wydziału Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2. (tel. 32 237-17-87), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.30, w sobotę do 14.00,
lub w księgarni internetowej: http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/Wskazniki-funkcji-turystycznej-Koncepcja-wskaznika-funkcji-turystycznej-i-uzdrowiskowej;s,karta,id,1306
Źródło: Adam R. Szromek, korespondencja nadesłana 25 marca 2012 roku

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit