Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy funkcjonowania rynku turystycznego

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy funkcjonowania rynku turystycznego

Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy funkcjonowania rynku turystycznego / red. nauk. Andrzej Rapacz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012,– 290, [2] s.; il., tab., wykr.; 24 cm. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258. ISSN 1899-3192. VI Gremium Ekspertów Turystyki, Wrocław, 29 listopada – 1 grudnia 2012

Ze wstępu. Niniejsza publikacja, będąca efektem badań ekspertów turystyki uczestniczących w VI Gremium Ekspertów Turystyki we Wrocławiu, podejmuje zagadnienia mające znaczenie dla branży turystycznej w obliczu wyzwań współczesnego rynku turystycznego oraz dla obszarów recepcji.

Prezentowane w opracowaniu artykuły naukowe zostały podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje publikacje dotyczące branży turystycznej stojącej w obliczu wyzwań wynikających ze zmian nie tylko w popycie turystycznym w krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce, lecz również w podaży turystycznej, będących skutkiem procesu globalizacji, rosnącej konkurencji, niepokojów związanych z tzw. wiosną arabską (m.in. w Tunezji, Egipcie, Syrii) czy też kryzysów ekonomicznych w tradycyjnej destynacji turystycznej, jaką jest Grecja. Drugą część pracy poświęcono kwestii współpracy sektorowej uznawanej za istotny warunek rozwoju turystyki na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym i osiągania celów polityki turystycznej przez administrację publiczną i samorządową.

Rozważania nad wyzwaniami stojącymi przed branżą turystyczną w Polsce obejmują szeroki zakres problematyki, którą trudno zawrzeć w kilkunastu artykułach naukowych. Wśród wyzwań, jakim sprostać musi współczesny rynek turystyczny, warto zwrócić uwagę nie tylko na zmiany w motywach uczestników turystyki, lecz także na proces starzenia się społeczeństwa i zjawisko zwiększania się grupy osób starszych, tzw. seniorów, którzy nie chcą z niej rezygnować. Jest to wyzwanie dla branży turystycznej, tym bardziej że w dokumentach Komisji Europejskiej podkreśla się zasadność w wymiarze społecznym i ekonomicznym rozwoju turystyki społecznej, zwanej coraz częściej turystyką dla wszystkich.

Zmiany na rynku turystycznym wywierają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych sektorów branży turystycznej, np. hotelarstwa, transportu, uzdrowisk. Nie sposób nie zauważyć otwarcia się hotelarstwa na nowe oczekiwania potencjalnych klientów w zakresie usług wolnego czasu, aktywnego wypoczynku i troski o stan ich zdrowia. Z jednej strony przejawem dostrzegania tych zmian przez hotelarzy jest coraz odważniejsze wprowadzanie do oferty obiektów hotelarskich m.in. usług spa and wellness. Z drugiej strony tradycyjne przedsiębiorstwa uzdrowiskowe wzbogacają swoją ofertę o usługi sprzyjające rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

Druga część publikacji podejmuje tematykę współpracy sektorowej, którą uznaje się za warunek osiągania celów i realizacji zadań polityki turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. Od aktywności i chęci do współdziałania prywatnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego zależy rozwój obszarów recepcji, tworzenie nowych atrakcyjnych ofert w turystyce, a tym samym budowanie pozycji konkurencyjnej. Ważne miejsce w tym procesie zajmują działania skierowane na budowanie marki i wizerunku obszarów turystycznych, w które może się wpisać pozytywnie tworzenie w turystyce struktur klastrowych. Świadczenie usług turystycznych wymaga od podmiotów gospodarki turystycznej dużej aktywności (innowacyjności, kreatywności), aby sprostać szybko zmieniającym się oczekiwaniom i gustom klientów. Zakłada to przedsiębiorcze działania usługodawców w turystyce, które muszą być wspierane przez władze lokalne w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.

Zasygnalizowane w opracowaniu obszary problemowe wymagają dalszych systematycznych badań, a ich wyniki powinny być szeroko prezentowane zarówno przedstawicielom firm turystycznych, jak i decydentom odpowiedzialnym za rozwój turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Ideą przewodnią podejmowanych badań i wdrażania ich wyników do praktyki musi być bowiem dążenie do usprawnienia funkcjonowania polskiej turystyki.

Andrzej Rapacz

Spis treści

Wstęp

Część 1. Branża turystyczna w obliczu wyzwań współczesnego rynku turystycznego

● Iwona Bąk: Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa

● Renata Seweryn: Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych

● Ewa Szczepanowska, Beata Kaczor, Karolina Pawełek: Struktura oferty wybranych hoteli spa przy granicy polsko-niemieckiej – analiza porównawcza

● Agata Niemczyk: Motywy jako determinanta zachowań uczestników turystyki kulturowej

● Joanna Kosmaczewska: Działania inwestycyjne w okresie spowolnienia gospodarczego na przykładzie podmiotów branży turystycznej i firm kooperujących zlokalizowanych w gminie wiejskiej

● Andrzej Hadzik, Adam Ryszard Szromek, Rajmund Tomik: Kibice międzynarodowych widowisk sportowych jako nowa kategoria konsumentów turystyki w Polsce

● Marek Stuczyński: Odpowiedzialność hotelarstwa za środowisko w kontekście turystyki zrównoważonej

● Jolanta Wojciechowska: Ścieżki rozwoju organizacyjnego turystyki w Polsce – od rewolucyjnego po ewolucyjny system

● Krzysztof Borodako, Michał Rudnicki: Dostosowanie oferty portu lotniczego Kraków-Balice w kontekście obsługi turystyki biznesowej w Krakowie

● Marek Lawin, Tomasz Napierała: Efektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne województwa łódzkiego

● Józef Sala, Joanna Górna: Hotelarstwo a współczesne tendencje rozwoju turystyki

● Eugenia Panfiluk: Strategia zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie jednostek obszaru metropolitarnego Białegostoku

● Adam Pawlicz: Koncepcja dóbr merytorycznych jako uzasadnienie działań podmiotów publicznych na rynku turystycznym

● Dawid Milewski: Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych

● Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz: Zachowania konsumentów na rynku usług agroturystycznych

Część 2. Współpraca sektorowa warunkiem realizacji celów i zadań polityki turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym

● Arkadiusz Niedziółka: Stan i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie nowotarskim z wyszczególnieniem gminy Czorsztyn

● Joanna Kizielewicz: Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce

● Michał Żemła, Anna Staszewska: Rola interesariuszy w budowie konkurencyjnych produktów turystycznych na podstawie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

● Włodzimierz Banasik, Dagmara Fiszer: Turystka w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Żyrardowa

● Maciej Dębski: Architektura marki jako narzędzie budowania konkurencyjności destynacji turystycznych

● Romuald Ziółkowski: Turystyczna Sieć Współpracy – doświadczenia w zakresie budowy klastrów turystycznych

● Agata Balińska, Weronika Cieśluk: Marka w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta Ełk

● Teresa Żabińska: Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce

● Stefan Bosiacki, Agata Basińska-Zych: Rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki w warunkach kryzysu ekonomicznego – na przykładzie województwa wielkopolskiego

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dokument online: http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/prace_naukowe_uniwersytetu_ekonomicznego_we_wroclawiu/24239,pn_258_wyzwania_wspolczesnej_polityki_turystycznej_problemy_funkcjonowania_rynku_turystycznego.html, data dostępu 03.12.2012

Źródło: Piotr Gryzel, korespondencja nadesłana 02.12.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit