Do 31 grudnia głosowanie na Turystyczne Top5 regionu warmińsko-mazurskiego

Internauta warminsko mazurski

Na portalu narodowym www.polska.travel trwa głosowanie internautów na największe atrakcje turystyczne polskich regionów. Do końca grudnia wybierają jedną z pięciu reprezentatywnych propozycji warmińsko-mazurskiego.

Kandydatury, czyli atrakcje o największym potencjale turystycznym, wytypowane zostały przez Polską Organizację Turystyczną na podstawie prowadzonych badań, analiz i opinii regionalnych organizacji turystycznych. Sondaż umieszczony jest pod adresem www.polska.travel/hity. W tym miejscu znajdziemy opis zasad, na jakich organizowany jest sondaż oraz listę „Top 5” warmińsko-mazurskiego. Wybieramy jedną z atrakcji, która najbardziej zasługuje na nasz głos. Następnie klikamy komendę „Głosuj”. Na zastanowienie są dwa tygodnie. Po ich upływie prezentowany będzie kolejny region. Opisy atrakcji znajdują się na portalu narodowym www.polska.travel. Poniżej przybliżamy wiedzę na temat piątki kandydatur, są nimi Frombork – zespół wzgórza zamkowego z katedrą i Muzeum Kopernika, Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Kanał Elbląski, Wilczy Szaniec w Gierłoży.

Frombork – zespół wzgórza zamkowego z katedrą i Muzeum Kopernika

Budowę murowanej katedry na wyniosłym wzgórzu rozpoczęto niedługo po przyznaniu Fromborkowi praw miejskich w 1310 roku. Całość grodu otoczyły mury obronne z basztami i wieżami. Od roku 1512 do 1516 oraz w latach od 1522 roku do 1543 przebywał tu kanonik kapituły warmińskiej, astronom Mikołaj Kopernik, który pracował nad najważniejszym swoim dziełem De revolutionibus coelestium, O obrotach sfer niebieskich, wykładającym teorię heliocentrycznej i heliostatycznej budowy wszechświata. W krypcie katedry spoczywają prochy wielkiego astronoma. Po badaniach naukowych potwierdzających ich autentyczność, w 2010 roku, odbył się ponowny symboliczny pogrzeb Kopernika. Najważniejsze zabytki skupione są na Wzgórzu Katedralnym. Najstarszą budowlą jest gotycka bazylika, z dobudowanymi później kaplicami. Wewnątrz jest wiele cennych zabytków, w tym późnogotycki poliptyk ufundowany przez wuja Mikołaja Kopernika, stalle i płyty nagrobne, jedne z cenniejszych barokowych organów. Dawny gotycki pałac biskupi jest siedzibą muzeum Mikołaja Kopernika. W wieży będącej częścią dawnych fortyfikacji, w której znajdowało się mieszkanie astronoma, mieści obecnie ekspozycja o nazwie Gabinet uczonego doby renesansu. Najwyższą budowlą jest gotycko-barokowa dzwonnica zwana wieżą Radziejowskiego. W przyziemiu zaaranżowano planetarium. Wyżej umieszczono wahadło Foucaulta, służące do naocznego stwierdzenia ruchu obrotowego ziemi. Poza zespołem katedralnym godne uwagi są zespół szpitalny z końca XV wieku oraz również z tego okresu, wieża wodna, część ówczesnego wodociągu... Więcej www.polska.travel/hity

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

Największa tego typu impreza w kraju. Rozgrywana jest od roku 1998, w połowie lipca. W jej przygotowanie i przebieg angażuje się prawie półtora tysiąca rekonstruktorów i miłośników średniowiecza z całego świata. Gromadzi kilkadziesiąt tysięcy turystów. Wydarzenie jest elementem programu obchodów Dni Grunwaldu. Główną atrakcją jest odtworzenie przebiegu największej bitwy średniowiecznej Europy, którą 15 lipca 1410 roku toczyły sprzymierzone wojska polsko-litewskie pod wodzą Władysława Jagiełły z hufcami państwa zakonu krzyżackiego na polach pomiędzy wsiami Grunwald, Stębark, Łodwigowo i jeziorem Lubeń.

Starcie na polach grunwaldzkich było finałem działań wojennych rozpoczętych rok wcześniej, których zarzewiem było popierane przez wielkiego księcia litewskiego Witolda, powstanie Żmudzinów przeciwko państwu krzyżackiemu. Przed przystąpieniem do zbrojnej rozprawy z powstańcami i wspierającą ich Litwą, wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen podjął próbę wymuszenia na królu Polski Władysławie Jagielle, deklaracji neutralności w konflikcie. Spotkał się z odmową, co wpłynęło na zmianę jego wojennych planów. Przede wszystkim ostrze uderzenia wojsk zakonnych wymierzone zostało przeciwko Polsce. Prowadzone działania militarne zakończył rozejm. Rozpoczął się okres gier dyplomatycznych, jednania sojuszników i werbunku zaciężnych oddziałów. Roczniki Jana Długosza nie precyzują liczebności wojsk, które stanęły naprzeciw siebie na polach grunwaldzkich. Według jednej z prawdopodobnych hipotez król Jagiełło zgromadził pod swoim dowództwem... Więcej www.polska.travel/hity

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Oferuje zwiedzającym aktywną formę poznawania przeszłości stosując nowoczesne techniki multimedialne. Na ekranach dotykowych i w filmach w tym realizowanych w technice 3D oraz z zastosowaniem tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej, przedstawiona jest historia zakonów rycerskich, od okresu wypraw do Ziemi Świętej po czasy współczesne. Makiety zamków, animacje bitew, machin oblężniczych, technikę i strategię wojen, uzbrojenie, tajniki kuchni zamkowej, rzemiosł, życia codziennego mieszkańców zamków i miast. Ekspozycja główna zajmuje pięć sal. W pierwszej dowiedzieć się można o historii powstania i ekspansji Państwa Krzyżackiego, kolejna opisuje życie codzienne w czasach Zakonu. Trzecia sala poświęcona jest technice wojskowej, gdzie odtworzono klimat średniowiecznego pomieszczenia odsłaniając ceglane ściany oraz sklepienie kolebkowe. Sala czwarta w całości poświęcona jest bitwie pod Grunwaldem oraz schyłkowi Państwa Krzyżackiego. Ekspozycja w sali piątej to przede wszystkim materiały audiowizualne. Muzeum posiada też pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia praktyczne dla dzieci z archeologii eksperymentalnej, obejmujące między innymi poznawanie uzbrojenia rycerzy, strojów z epoki, muzyki średniowieczna, animacje scen batalistycznych i wyświetlanie filmów edukacyjnych przenoszących widzów w wirtualną rzeczywistość epoki. W roku 2014 muzeum znalazło się w gronie zwycięzców w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez miesięcznik National Geographic „7 Nowych Cudów Polski”. Wstęp do muzeum jest bezpłatny... Więcej www.polska.travel/hity

Kanał Elbląski

Światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej, jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Posiada Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej przyznany w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jest jednym z najbardziej znanych i malowniczych szlaków żeglugowych Polski. Składa się on z trzech odcinków głównych o łącznej długości 129,8 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Prowadzi przez jezioro Drużno i rzekę Elbląg, łączy Zalew Wiślany z systemem jezior Warmii i Mazur. Łączna długość całego systemu wodnego wynosi 147 km. Infrastruktura Kanału jest unikatowa w skali światowej. To jedyna na świecie, czynna dla turystów, droga wodna, na której wykorzystuje się system przemieszczania statków za pomocą wózków poruszających się po pochylniach. Pochylnie te są napędzane systemem kół (lub turbiny), które czerpią energię z różnicy poziomów wody. Kanał zaprojektowany został przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoby Steenke i wybudowany w latach 1848-72. Największym problemem technicznym było pokonanie 99-metrowej różnicy poziomu wód między jeziorami Drużno pod Elblągiem, a jeziorem Piniewo na odcinku 11 km. Steenke opracował niezwykle oryginalną koncepcję, która funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie, zadziwiając kunsztem XIX-wiecznej wiedzy inżynierskiej. Rozwiązanie polegało na wybudowaniu na trasie tego obecnego zabytku sztuki hydrograficznej, dwóch śluz (Miłomłyn i Zielona) oraz pięciu pochylni (Buczynie, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny). Pochylnie niwelują różnice poziomów wody o 99 m. Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach. Podobnie jak sto lat temu, tak i dziś, tylko po Kanale Ostródzko-Elbląskim statki pływają po suchym lądzie. Rejon Kanału, tereny bezpośrednio do niego przyległe i najbliższe okolice stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu. Niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe, setki gatunków flory i fauny poznaje i podziwia tu corocznie tysiące turystów – pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych wodniaków. Obsługą szlaku wodnego na Kanale Ostródzko-Elbląskim od ponad 130. lat zajmuje się Żegluga Ostródzko-Elbląska. Jej statki pływają również po Pojezierzu Ostródzko-Iławskim.

Dzięki środkom unijnym, po półtora wieku, kanał poddany został kompleksowym pracom remontowym. Odtworzono wszystkie budowle i mechanizmy obiektu, co pozwoliło na poprawę warunków żeglugowych i bezpieczeństwa na kanale... Więcej www.polska.travel/hity

Wilczy Szaniec w Gierłoży

Porośnięte lasem ruiny wojennej kwatery Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych, noszącej nazwę Die Wolfschanze, która pochodziła od pseudonimu Wolf (Wilk), jaki przybrał Hitler w 1919 roku, podczas pobytu w Monachium, w którym wygłaszał przemówienia przesycone nazizmem i kierowanymi pod adresem rządu obraźliwymi epitetami, co mogło zakończyć się jego aresztowaniem. System budynków Wilczego Szańca wznoszono od jesieni 1940 roku pod nadzorem specjalistów budowy umocnień i bunkrów organizacji Fritza Todta. Ścisły obszar zabudowy obejmował 250 hektarów otoczonych 800. hektarami lasu. Ten obszar zabezpieczony był zaporami z drutu kolczastego i polami minowymi. Wilczy Szaniec był podzielony na trzy koncentrycznie położone strefy bezpieczeństwa. W strefie pierwszej zlokalizowano między innymi bunkry Hitlera, Martina Bormanna, marszałka Wilhelma Keitla, generała Alfreda Jodla, kwatery członków gwardii przybocznej Hitlera, sekretarek, lekarzy, kierowców, którzy mogli korzystać z kasyna, herbaciarni, sali kinowej i sauny. Tę strefę obowiązywał ścisły system bezpieczeństwa. Kontroli przepustek i sprawdzaniem tożsamości poddawano nawet najbardziej znanych generałów i ministrów. W strefie drugiej były między innymi budynki Sztabu Dowodzenia Sił Zbrojnych. Strefa trzecia otaczała dwie pierwsze. Znajdowały się w niej między innymi obiekty zajmowane przez Batalion Ochrony oraz stanowiska dział przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Stacjonująca w tym tajnym leśnym miasteczku załoga, liczyła około dwóch tysięcy osób, służb wojskowych oraz obsługi. W Wilczym Szańcu zbudowano 50 potężnych bunkrów, schrony, baraki, dwa lotniska, elektrownię, dwie centrale dalekopisowe i salę kinową. Kwatera pod Gierłożą stanowiła centrum dowodzenia wojskami frontu wschodniego walczącymi z armią radziecką. Hitler przebywał w Wilczym Szańcu od końca czerwca 1941 roku do listopada 1944. W lipcu 1944 przybyły z Belina płk Claus hrabia Schenk von Stauffenberg wniósł bombę do sztabowego baraku na naradę z udziałem Hitlera. Bomba wybuchł, lecz zamach nie powiódł się. Hitler z zamachu wyszedł nieomal bez szwanku i tego samego dnia przyjął składającego wizytę Mussoliniego. Lokalizacja kwatery Hitlera nie została odkryta przez służby wywiadowcze radzieckie i alianckie. Tajemnicy również nie domyślali się mieszkańcy okolic Gierłoży. Bunkry zostały przez Niemców wysadzone w styczniu 1945 roku. Pozostałości udostępnione są do zwiedzania. Trasę można pokonać indywidualnie, korzystając z informacji na tablicach i map z opisem trasy lub z przewodnikiem. Do oferty pobytu włączono wiele atrakcji nawiązujących do przeszłości, między innymi w dawnym bunkrze sztabu generała Jodla uruchomiono strzelnice z replikami historycznej broni niemieckiej, dla turystów organizowane są przejażdżki pojazdami opancerzonymi. W budynku Gwardii Przybocznej działa restauracja i hotel... Więcej www.polska.travel/hity

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit