Turystyka - nowa siła napędowa gospodarki na obszarze między Elblągiem, Gdańskiem, Iławą i Ostródą

Obiekt westchnień żeglarzy z całej Europy

Kanał Ostródzko-Elbląski o długości 82 km ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej

Kanał Elbląski - unikat w skali świata - dzięki funduszom unijnym przeznaczonym przez województwo warmińsko-mazurskie na zagospodarowanie jego otoczenia, stanie się łatwiej dostępny dla miłośników aktywnego wypoczynku. Uatrakcyjni też Deltę Wisły, Mierzeję i Zalew Wiślany.

Województwo warmińsko- mazurskie, decydując się kilka lat temu na wzmocnienie Kanału Elbląskiego, miało doskonałe wyczucie. Po spodziewanym otwarciu we wrześniu małego ruchu granicznego między Polską i Obwodem Kaliningradzkim w Rosji, ten światowy unikat, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii wody, może zyskać nowy „napęd” turystyczny i stać się dźwigną rozwoju gospodarczego nie tylko gmin położonych nad kanałem. Decydując o przeznaczeniu unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na ożywienie tej śródlądowej drogi wodnej, władze Warmii i Mazur uczyniły tak wiele dla ożywienia gospodarczego, jak chyba nigdzie indziej nie uda się tego zrobić. Tym bardziej, że rewitalizacja Kanału Elbląskiego zbiega się z finałem projektu „Pętla Żuławska”. To jest unikatowe sprzężenie funduszy unijnych na rzecz ożywienia olbrzymiego obszaru, bo od Ostródy po Bałtyk, Kaliningrad, Elbląg Kwidzyn, Gniew, Tczew i Gdańsk. A mając na uwadze plany modernizacji śródlądowej międzynarodowej drogi wodnej E-70 wiodącej z Antwerpii do Kłajpedy - zaowocuje lepszym udostępnieniem Kanału Elbląskiego miłośnikom żeglarstwa śródlądowego z niemal z całej Europy. Lokalne organizacje turystyczne cieszą się z tego najbardziej. Takie urzeczywistnianie inwestycji z wykorzystaniem unijnych funduszy, pozyskanych przez kilku realizatorów projektów, jest godne naśladowania.

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki  w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” jest jednym z przedsięwzięć objętych „Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Koordynatorem Programu jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. w Olsztynie. Beneficjentami są zaś m.in. powiaty: elbląski, iławski, ostródzki; gminy miejskie: Elbląg, Pasłęk, Iława, Ostróda; gminy wiejskie: Gronowo Elbląskie, Iława, Ostróda, Miłomłyn, Małdyty; samorząd województwa: Departament Turystyki, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Realizacja zamierzenia zakłada osiągnięcie m.in. następujących celów: wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu warmińsko-mazurskiego poprzez stworzenie komplementarnej oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe; rozwój różnych form turystyki (wodnej, rowerowej, pieszej) na Żuławach Elbląskich i Pojezierzu Iławskim poprzez budowę wysokiej jakości infrastruktury turystycznej; ochronę oraz poprawę stanu środowiska naturalnego na Żuławach Elbląskich i Pojezierzu Iławskim, w tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem NATURA 2000.

Priorytety

Wyjątkowość obszaru objętego wspomnianym programem uwarunkowana jest przede wszystkim obecnością unikatowego na skalę światową systemu pochylni Kanału Elbląskiego, ale także niepowtarzalnymi walorami przyrodniczo- krajobrazowymi.

W skład programu wchodzi 30 projektów realizowanych w ramach 4 osi priorytetowych RPO WiM 2007-2013:  nr 2 - „Turystyka” (15 projektów); nr 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” (4 projekty); nr 5 - „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” (10 projektów); nr 6 - „Środowisko przyrodnicze” (1 projekt). Przedsięwzięcia te dotyczą m.in. zagospodarowania nadbrzeży jezior, stworzenia bazy rekreacyjno-biwakowej, ścieżek rowerowych, urządzenia plaż, renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego, budowy stanicy wodnej wyposażonej w sprzęt pływający oraz stworzenie uzdrowiska. Są wśród nich również inwestycje w drogi wojewódzkie i powiatowe poprawiające dostępność komunikacyjną obszaru leżącego w sferze oddziaływania Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, jak też przedsięwzięcia dotyczące budowy systemu oczyszczania ścieków.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit