Rola państwa i mechanizmów rynkowych w gospodarce UE

21 listopada "Almamer" Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie zorganizowała konferencję naukową poświeconą roli państwa i rynku w Unii Europejskiej. Poszczególne bloki tematyczne poświęcono następującym zagadnieniom: Państwo- rynek - społeczeństwo - wzajemne relacje i dylematy rozwoju; Gospodarka i państwo w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia.

Prof. dr hab. Jerzy Telep zwrócił uwagę na trzy konkurujące ze sobą nurty współczesnej ekonomii. Nurt neoklasyczny – uznający swobodną konkurencję doskonałą; teoria Keynesa - głosząca, że konkurencja nie musi oznaczać pełnego zatrudnienia, a państwo powinno podjąć działania zmierzające do zwiększenia popytu; trzeci kierunek – radykalny – oznaczający postulowanie wpływu państwa na planowanie, regulację cen, wspieranie wybranych gałęzi gospodarki.

Brak polityki państwa w zakresie turystyki i rekreacji

W Polsce przejawia podejście o charakterze mieszanym – istnieją elementy gospodarki rynkowej z ingerencją państwa w niektórych dziedzinach. Ma to odniesienie także do turystyki. To finansowanie niektórych inwestycji; koncesjonowanie działalności biur podróży, kategoryzacja bazy hotelarskiej; promowanie integracji na poziomie regionalnym i lokalnym.
W przedstawionym wykazie polityk szczegółowych państwa, brak polityki w zakresie turystyki i rekreacji, co oznacza, że decydenci skłaniają się do włączania tej dziedziny do polityki społecznej. Trzeba zauważyć, że promowanie turystyki i rekreacji nie ma charakteru charytatywnego, lecz jest inwestowaniem z silne, zdrowe i kreatywne społeczeństwo.
Prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz zwróciła uwagę, że polityka Unii Europejskiej wyklucza pomoc publiczną dla firm, jeśli narusza ona zasady konkurencji.
Krzysztof Kandefer szczegółowo omówił nowe technologie elektroniczne na przykładzie turystyki. Ich rola wskazuje na konieczne wsparcie ze strony państwa, gdyż promocja i zakup usług drogą elektroniczną przyczyniają się do wzrostu popytu – także na usługi turystyczne.
W opinii dr. Stanisława Lipskiego słaba stroną polskiego e-biznesu jest min. niedostatek oferty w językach obcych i relatywnie niska dostępność Internetu.
- Poza wszelkimi przedsięwzięciami liberalizacyjnymi Unii Europejskiej, w dalszym ciągu potrzeba spójnych polityk w celu stworzenia warunków dla właściwego funkcjonowania rynków, a za najbardziej strategiczną spośród nich należy uważać politykę konkurencji – stwierdził Sebastian Bartoszko, który dokonał przeglądu form interwencjonizmu państwowego na przykładzie krajów Unii Europejskiej. W przypadku turystyki takim dokumentem jest „Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”
Konferencji towarzyszyła publikacja Z. Bombery, H. Szczerbińskiego, J. Telepy: „Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej” (Warszawa 2008).
(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit