Wizy turystyczne

Dobre wiadomości z polsko-ukraińskiej granicy

Z rozpoczęciem przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną kampanii promocyjnej na Ukrainie, której głównymi odbiorcami będą konsumenci w tym kraju – zbiegły się decyzje Ministerstwa Spraw Zagranicznych ułatwiające uzyskiwanie wiz klientom biur podróży. Na konieczność wprowadzenia korekt w procedurach wizowych zwracano uwagę wielokrotnie, ostatnio członkowie Rady POT w liście do szefa resortu spraw zagranicznych.

Branża turystyczna oraz przedsiębiorstwa korzystające na wzroście przyjazdów turystycznych do Polski mogą liczyć na poprawę sprzedaży usług wśród klientów na Ukrainie. Zmiany w procedurach administracyjnych zgodne są z obecnymi uwarunkowaniami rynku wyjazdów grupowych, obsługiwanego przez biura podróży i agencje turystyczne. Ważnej korekcie poddano również zasady udzielania przez polskie konsulaty akredytacji ukraińskim touroperatorom.

Kompromis obwarowany warunkami

Podjęte decyzje są wynikiem konsultacji prowadzonych w trakcie kwietniowego posiedzenia w Lublinie Rady POT z udziałem władz województwa, przedstawicieli izb samorządu gospodarczego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służb konsularnych, a także ustaleń podjętych w czerwcu, po szkoleniu konsularnym w Kijowie. Przede wszystkim MSZ uznał za słuszne argumenty branży turystycznej i zdecydował cofnąć zakaz zakupu wycieczek u przedstawicieli agencyjnych współpracujących z ukraińskimi touroperatorami, którzy posiadają formalne akredytacje. Wprowadzenie na początku roku tego zakazu wywołało odczuwalne reperkusje ekonomiczne. Duże, liczące się biura podróży prowadzące sprzedaż poprzez sieć współpracujących agencji turystycznych, wykreślały ze swoich katalogów oferty wycieczek do Polski. Kompromisowe ustępstwo polskiego resortu spraw zagranicznych na rzecz sektora podróży jest w pełni uzasadnione, choć uczynione zostało pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pełna odpowiedzialność touroperatorów za prawidłowość składanych dokumentów stanowiących podstawę do przyznania wizy wjazdowej do Polski. Profilaktycznie MSZ przymyka też furtkę do ewentualnych prób niewłaściwego interpretowania przepisów administracyjnych. Z uprawnień udzielonych agencjom nie mogą korzystać te z biur turystycznych, które z powodu stwierdzonych nadużyć utraciły uprzednio posiadane akredytacje.

Konsultacje kijowskiego ośrodka POT

Zasadnicze novum wprowadzono w systemie przyznawania przez polskie konsulaty akredytacji ukraińskim biurom podróży. W toku postępowania służby konsularne zwracały się będą o opinię ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie, który poproszono także o współpracę przy opracowaniu czytelnych kryteriów określających, co jest usługą turystyczną upoważniającą do występowania przez touroperatora w imieniu klienta o polską wizę, a co w tej kategorii się nie mieści. Weryfikacja listy usług turystycznych jest z zasady słuszna. Ma szansę w przyszłości ograniczyć lub zapobiec występowaniu zjawiska świadomego łamania reguł przez niektórych touroperatorów podejmujących się zadania zdobycia polskich wiz dla osób, które faktycznie turystami nie są i Polska nie jest celem ich wyjazdu. Jak podkreśla dyrektor ośrodka POT w Kijowie Włodzimierz Szczurek, w przypadku konsultacji wniosków ukraińskich touroperatorów ubiegających się o akredytacje, wydane przez POT opinie mają wyłącznie charakter pomocniczy, stanowią  jeden z wielu elementów branych pod uwagę przed wydaniem wiążącej decyzji przez konsula generalnego danego okręgu konsularnego. Do wiadomości dyrektora ośrodka POT przekazywane będą równocześnie informacje o przypadkach pozbawiania touroperatorów posiadanych akredytacji. Istotne znaczenie mają zmiany zasad przyznawania touroperatorom limitów składania wniosków wizowych. Pracownicy konsulatów będą dokonywali analizy ich wykorzystania, przeprowadzając oceny w odstępach nie dłuższych niż dziesięciodniowe, a w szczytach sezonu urlopowego na bieżąco. W przypadku stwierdzenia zwiększonej frekwencji klientów zainteresowanych wyjazdami do Polski, progi limitów będą podwyższane.

Przewodniczący Rady POT Jan Korsak stwierdził, że działania podjęte przez MSZ zmierzają we właściwym kierunku, i powinny przynieść wzrost liczby zorganizowanych przyjazdów turystycznych do Polski. Za słuszne Korsak uważa też zalecenie skierowane przez MSZ do podległych służb konsularnych dotyczące zwiększenia liczby wiz wielokrotnego wjazdu do Polski. Taką możliwość dają uregulowania prawne zawarte w umowie między Wspólnotą Europejską a Ukrainą. Niestety, jak ubolewa przewodniczący Rady POT, w artykule 5. dokumentu, w którym strony precyzują, kto i z jakiego powodu może ubiegać się o wizę wielokrotnego wjazdu – pominięto cele turystyczne.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit