Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Londynie

 

 

 

 Polska Organizacja Turystyczna

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą

w Londynie

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku:

· Wielkiej Brytanii i Irlandii

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

1. Posiadać tytuł magistra;

2. Posiadać obywatelstwo polskie, lub inne, pod warunkiem biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

3. Korzystać z pełni praw publicznych;

4. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

6. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego;

7. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

1. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;

2. Znajomość realiów i uwarunkowań rynkowych kraju urzędowania;

3. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;

4. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;

5. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;

6. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;

7. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;

8. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;

9. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie pracy pisemnej na temat:

· Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku brytyjskim i irlandzkim, w latach 2018- 2020”.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacz przysięgłego.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:

· Ciekawą pracę pełną wyzwań

· Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

· 1.02.2018 roku

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2. listu motywacyjnego;

Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);Kopii dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemca inny dokument określający tożsamość;Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;Kopii prawa jazdy, co najmniej kategorii „B” wraz z oświadczeniem o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata potwierdzone przez notariusza; Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku brytyjskim i irlandzkim w latach 2018-2020” Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 roku poz. 922).

Oferty prosimy przesyłać na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 11.12.2017 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Londynie” w tytule e-maila.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit