O zmianach w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej podczas Forum ROT i LOT

Dwudniowe Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych obradowało w tym roku 13 i 14 listopada. Uważane jest za jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń roku. Wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk zaprosili zebranych do dyskusji i formułowania propozycji zmian w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, które mogłyby być uwzględnione w toku prac legislacyjnych.

Wysoka liczba uczestników i przebieg organizowanych co roku forów ROT i LOT potwierdzają potrzebę takich spotkań. Służą one nawiązywaniu i podtrzymywaniu osobistych kontaktów, wymianie doświadczeń zawodowych, omawianiu dobrych praktyk, podsumowaniu efektów współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, a także dyskusji o przyszłości. W tym roku, wyciągając wnioski z teraźniejszości, i doświadczeń lat ubiegłych, to właśnie przyszłości zebrani poświęcili szczególną uwagę.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych i miast zrzeszonych w strukturach ROT i LOT, a także centrów i punktów informacji turystycznej. Ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyli prezes Robert Andrzejczyk, dyrektor Departamentu Strategii POT, pełniąca od niedawna również obowiązki dyrektora Departamentu Instrumentów Marketingowych Teresa Buczak, dyrektorzy departamentów i Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród zaproszonych gości konferencji byli między innymi Paulina Florianowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Anna Pikus, naczelniczka Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Reprezentująca resort kultury Florianowicz przedstawiła założenia rządowego programu „Niepodległa” na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a Pikus w interesujący sposób mówiła o rozwijanych formach turystyki na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Forum przygotowane zostało we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, a jego przebieg moderował, kierujący jego pracami, dyrektor Jacek Janowski.

Jak głęboko powinny sięgać zmiany systemu

Wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk krótkimi wystąpieniami otworzyli tegoroczne obrady Forum. Skierowali do jego uczestników, ludzi zaangażowanych w proces zarządzania turystyką, jego usprawnianie i udoskonalanie, zaproszenie do podjęcia dyskusji i formułowania propozycji, które mogłyby zostać wykorzystane w pracach nad nowelizacją ustawy o POT. Postulaty uzasadniające konieczność dokonania zmian zgłaszane były przez branżę turystyczną od dawna. Brakowało zdecydowania i konkretnych inicjatyw legislacyjnych opartych o przekonywujące, realistyczne rozwiązania. Swoje robił też sceptycyzm wynikający z przekonania, że za większość problemów odpowiedzialni są ci, którzy próbują je rozwiązać.

Obecnie, jak podkreślali w swoich wystąpieniach minister Dariusz Rogowski i prezes Robert Andrzejczyk, zmiany w literze ustawy zostaną w krótkim czasie dokonane. Propozycje branży turystycznej zostaną wzięte pod uwagę. Ożywioną, konstruktywną, chwilami emocjonalnie polemiczną dyskusję rozpoczęli eksperci w sesji plenarnej - Dorota Lachowska, wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przewodnicząca Forum ROT, Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Biura Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Jarosław Lichacy, prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych. Łukasz Wysocki, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Jacek Janowski, dyrektor Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej.

Ucieranie stanowisk kontynuowane było podczas warsztatów dla lokalnych organizacji turystycznych, oraz w długich rozmowach kuluarowych. Merytorycznym wprowadzeniem do dyskusji były wyniki badań zasad funkcjonowania narodowych organizacji turystycznych w krajach europejskich przedstawione obecnym przez prof. Jacka Borzyszkowskiego, który prowadził panel.

Istnieją sprawdzone rozwiązania

Polski system zarządzania i promocji polskiej turystyki utworzony został ściśle według wzorów europejskich krajów o dobrze rozwijającej się gospodarce turystycznej. Ustawowe zasady na owe czasy nie były złe, jak podkreślał prof. Borzyszkowski. Obecnie wymaga jednak udoskonalenia, wprowadzenia instytucjonalnych korekt. Co do tego nie ma wątpliwości. Kwestią podstawową jest ustalenie jak głęboko powinny sięgać zmiany. System przez niemal osiemnaście lat rozwijał się nie zawsze zgodnie z intencją ustawodawcy, pragmatyką gospodarczą i oczekiwaniami branży turystycznej. Wszystkie wypowiedzi podczas Forum sprowadzały się do mniej lub bardziej, krytycznej oceny zjawiska braku precyzyjnych reguł dotyczących zasad finansowania i podziału kompetencji pomiędzy lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi oraz instytucjami samorządowymi. Choć konieczność przebudowy systemu widzą wszystkie strony zaangażowane w rozwój polskiej turystyki, istnieją rozbieżności w proponowanych rozwiązaniach. Podczas tej i innych konferencji pada na przykład argument uzasadniający wprowadzenie sztywnych reguł określających zakres zadań. Na samorządach spoczywałby obowiązek przygotowania strategii promocji turystyki, na regionalnych organizacjach turystycznych realizacja wynikających z niej konkretnych przedsięwzięć. Inną sugestią, która ma wiele wariantów, jest wprowadzenie niewielkich opłat wnoszonych przez firmy korzystające merkantylnie z ruchu turystycznego, które składałyby się na fundusz zapewniający finansowanie podstawowych potrzeb lokalnych organizacji. O ile jednak większość propozycji ma rzeczowe podstawy i logiczną spójność, o tyle ich zakres dalece wykracza poza ramy jednej ustawy o POT.

Autorzy nowelizacji stoją przed trudnym zadaniem znalezienia rozwiązań kompromisowych lub przygotowania zupełnie nowego projektu w oparciu o sprawdzone rozwiązania w innych krajach. Jednym z nich jest dobrze funkcjonujący system opracowany i wprowadzony w życie przez narodową organizację turystyczną Chorwacji. Sugestię, aby polski system oprzeć na rozwiązaniach chorwackich, zgłosił  Tomasz Koralewski, prezes lokalnej organizacji turystycznej w Łodzi. Propozycja zyskała wstępną aprobatę uczestników Forum.

Wszystkie wnioski płynące z dwudniowej dyskusji, zostaną w krótkim czasie, opracowane przez prof. Jacka Borzyszkowskiego i przedstawione pod ocenę Ministerstwu Sportu i Turystyki, aby mogły uzupełnić tok prac legislacyjnych. Jak deklaruje prezes Jarosław Lichacy, stosowny dokument przygotuje również Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit