Bilans 2010

PART na rynku krajowym i zagranicznym

Konferencja B2N Business to Nature - Nowe podejście do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo.  Magdalena Wątorska-Dec, Polska Agencja Rozwoju Turystyki i Andrzej Saja, prezes PART / fot.: Archiwum PART

Spośród wielu tekstów podsumowujących miniony rok wybraliśmy syntetyczny materiał przedstawiający zrealizowane przez  Polską Agencję Rozwoju Turystyki SA projekty, wśród nich opracowane strategie, przeprowadzone szkolenia, sporządzone ekspertyzy, przedsięwzięcia dotyczące rynku krajowego i międzynarodowego.

Strategie i ekspertyzy

W pierwszych miesiącach ubiegłego roku kontynuowane były  prace nad „Programem rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych powiatu bielskiego”. Ich finał nastąpił w maju. Głównym efektem trwającego półtora roku projektu jest koncepcja siedmiu wiodących produktów turystycznych, skupionych pod marką parasolową Powiat bielski – beskidzka przygoda, która już obecnie jest wdrażana. Powiat bielski dołączył do obszarów promujących swoje atrakcje turystyczne zgodnie z programem opracowanym przez ekspertów PART.

Podobnie jak w roku 2009, Ministerstwo Sportu i Turystyki powierzyło PART i Instytutowi Turystyki przygotowanie ekspertyzy poświęconej wpływowi światowego kryzysu finansowego na polski rynek turystyczny. W dokumencie „Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu” analizie poddano obecną sytuację na polskim i globalnym rynku turystycznym. Dokonano również przeglądu dotychczasowych działań podejmowanych na szczeblu ogólnopolskim, które mają przeciwdziałać skutkom kryzysu.

Kursy, szkolenia, doskonalenie zawodowe

Działalność szkoleniowa PART w 2010 roku to realizacja dużego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent regionalny województwa podlaskiego (działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Projekt „Rozwój kompetencji i umiejętności związanych z branżą turystyczną” dotyczył podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych pracujących w branży hotelarsko-gastronomicznej oraz w biurach podróży. 150 osób przeszkolonych zostało w ramach uwzględniających poziom podstawowy i  średniozaawansowany, kursów dla kucharzy i kucharek, kelnerów, kelnerek, barmanów i barmanek, asystentów,  asystentek w hotelu i w biurze podróży.

Poza szkoleniami w województwie podlaskim, PART przeprowadziła także szkolenie dotyczące zasad obsługi ruchu turystycznego na zlecenie Miasta Przemyśla, dla którego Spółka opracowała w 2007 roku Strategię rozwoju turystyki na lata 2008-2015. Jego uczestnikami byli przedstawiciele służb publicznych, w tym Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej. Było to już kolejne szkolenie zorganizowane przez Urząd Miejski w ramach wdrażania zapisów Strategii, które zostało powierzone ekspertom PART.

Turystyka w Siodle

Rok 2010 to także kolejny rok pracy PART nad projektem „Turystyka w Siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”, który jest aktualnie wdrażany na terenie województwa łódzkiego w ramach dofinansowania z PO IG, działanie 6.4. Pod koniec 2009 roku Zespół PART przygotował studium wykonalności projektu w zakresie analiz rynku turystycznego, a także zredagował wniosek o dofinansowanie. Począwszy od października 2010 roku eksperci PART spotykają się raz w miesiącu z przedstawicielami realizatorów projektu celem omówienia postępów prac i skonsultowania ich wyników. Dotychczasowe konsultacje dotyczyły portalu  www.wsiodle.lodz.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit