Turyści zagraniczni w bazie noclegowej w 2015 roku

Pod koniec lutego, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane zostały dane dotyczące wykorzystania bazy noclegowej w 2015 roku. Uwzględniając, że oszacowania liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski są obecnie upubliczniane tylko raz w roku, kilka miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, dane z bazy noclegowej są obecnie najlepszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji umożliwiającym bieżące śledzenie tendencji w przyjazdach turystów zagranicznych do Polski.

Główny Urząd Statystyczny, w ramach prowadzonego badania, gromadzi informacje o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Badanie nie obejmuje więc ani małych obiektów komercyjnych (w których znajduje się mniej niż 10 miejsc noclegowych) ani obiektów prywatnych, w których również zdarza się nocować turystom. Pytanie o to, czy brak informacji z tego typu obiektów tworzy istotną lukę informacyjną, pozostaje otwarte. Małe obiekty komercyjne i obiekty prywatne (np. mieszkania), częściej niż turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc, wykorzystywane są przez turystów przyjeżdżających w odwiedziny (segment VFR – odwiedzający krewnych lub znajomych) oraz cudzoziemców pracujących w Polsce. Zwłaszcza ta druga grupa może (choć oczywiście nie musi) być w badaniach zagranicznych zaliczana do grupy turystów, a w rzeczywistości przebywać w Polsce przez dłuższy czas, podejmując tutaj pracę zarobkową. Można więc w dużym uproszczeniu przyjąć, że w obiektach objętych badaniem przez GUS nocują przede wszystkim turyści przyjeżdżający do Polski w tzw. celach typowo turystycznych (zwiedzanie, wypoczynek) oraz biznesowych, czyli segmenty potencjalnie najbardziej interesujące dla przedsiębiorców działających w sferze turystyki. Oczywiście, ze względu na to, że badanie prowadzone przez GUS nie obejmuje wszystkich obiektów, w których nocują turyści, liczba korzystających z bazy noclegowej jest zazwyczaj znacznie niższa od liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w tym samym okresie: w latach 2010-2014 cudzoziemcy korzystający z rejestrowanej bazy noclegowej stanowili 1/3 wszystkich odwiedzających Polskę turystów.

Wracając do danych statystycznych; w 2015 roku liczba turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych wyniosła 5 689,6 tys. i była o 4,0% wyższa niż w 2014 roku. Najwięcej – 1 473,0 tys. – było w bazie noclegowej Niemców. Stanowili oni ponad ¼ ogółu korzystających z bazy cudzoziemców, a ich liczba w porównaniu do 2014 roku wzrosła o 6,3%. Na drugim miejscu pod względem liczby korzystających uplasowali się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, a na trzecim – turyści z Ukrainy. W omawianym okresie było ich odpowiednio: 414,1 tys. (wzrost o 12,7%) i 285,0 tys. (+3,9%). Powyżej 200 tys. korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku: Stanów Zjednoczonych (256 tys., +8,5%), Włoch (230 tys., +3,7%), Rosji (225 tys., -34,9%), Francji (221 tys., +6,1%), Norwegii (202 tys., +12,7%) i Białorusi (201 tys., -11,0%). Granicę 150 tys. korzystających z bazy noclegowej przekroczyły natomiast: Hiszpania (183 tys., +7,7%), Szwecja (165 tys., +14,8%) i Izrael (159,3 tys., -3,2%). Pomiędzy 100 tys. a 150 tys. korzystających z bazy było z: Holandii (140 tys., +8,4%), Litwy (132 tys., +9,4%) i Czech (106 tys., +5,9%). W przypadku większości wymienionych rynków emisyjnych procentowa zmiana liczby noclegów udzielonych w rejestrowanej bazie noclegowej była zbliżona do wzrostu (lub spadku) liczby korzystających. Tym samym, średnia długość pobytu turystów zagranicznych w rejestrowanej bazie noclegowej była w 2015 roku taka sama jak rok wcześniej i wyniosła 2,4 noclegu. Wyjątkiem były Ukraina, Norwegia, Izrael i Holandia. W przypadku pierwszych trzech krajów liczba udzielonych noclegów wzrosła w 2015 roku w zdecydowanie większym stopniu niż liczba korzystających z bazy, natomiast w przypadku Holandii było odwrotnie: dynamika wzrostu liczby korzystających z bazy była wyższa niż udzielonych noclegów. Rynkami o największej dynamice wzrostu korzystających z bazy noclegowej były w 2015 roku: Malta (+26,9%), Chiny (+25,6%), Słowenia (+22,0%), Grecja (+21,0%) oraz Turcja (+20,1%). Do stosunkowo nielicznej grupy krajów, w przypadku których odnotowano zauważalny (>5%) spadek liczby korzystających z bazy należały: Rosja (-34,9%), Republika Korei (-14,2%), Bułgaria (-11,3%), Cypr (-9,2%) oraz Brazylia (-9,1%). Oczywiście największe znaczenie dla zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski miał spadek liczby korzystających z bazy Rosjan; w wartościach bezwzględnych było ich w 2015 roku niemal 121 tys. mniej niż w 2014 roku.

Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (dostęp: 07.03.2016).

Opracowanie: Joanna Węglarczyk, Departament Strategii, Polska Organizacja Turystyczna

Kopiowanie jest dozwolone po wskazaniu źródła. Niniejszy tekst podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit