Środki unijne dla turystyki

Wsparcie dla biznesu turystycznego

Spotkanie w warszawskiej siedzibie POT

Seria ubiegłorocznych spotkań konsultacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej z przedstawicielami przedsiębiorców, podczas których omawiano możliwości finansowania wybranych kosztów promocji i sprzedaży ze środków unijnych w perspektywie finansowej do 2020 – ma w tym roku ciąg dalszy. Kolejne spotkanie odbyło się w pierwszej połowie czerwca.

POT zamierza wesprzeć bezpośrednio krajowy biznes turystyczny. W tym wypadku inicjatywa dotyczy dofinansowania ze środków unijnych konkretnych przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa, które w efekcie powinny ożywić zainteresowanie klientów ofertą firm, zwiększyć sprzedaż, podnieść dochody w tej sferze działalności gospodarczej. W grę wchodzi kilkadziesiąt milionów złotych zgromadzonych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Projekt POT wspierania małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze turystycznym, ich konkurencyjności i promocji zagranicznej obejmie lata od 2015 do 2020, obszar Europy, Azji i Ameryki, wybrane rynki i selektywnie dobrane grupy docelowe.

Wskaźniki efektywności handlowej

POT zabiega o unijne wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców, w tym między innymi hotelarzy, touroperatorów, przewoźników, firmy zajmujące się obsługą kongresów i konferencji, organizacją incentives, w tym realizujących projekty partnerskie na przykład w ramach klastrów. Projekt jest w fazie przygotowań i negocjacji. Wspólnych ustaleń wymagają - z jednej strony kwestie, na jakie cele promocyjne pieniądze powinny być przeznaczone z punktu widzenia interesów turystycznego biznesu - z drugiej zaś, należy przewidzieć, czy w końcowym rozliczeniu osiągnięte zostaną wskaźniki efektywności handlowej wydatkowanych środków. Brukselscy dysponenci unijnych euro oczekują konkretnych danych od instytucji wdrażającej i beneficjentów. Ile pieniędzy wydano, na co oraz jaki rezultat dało takie a nie inne rozdysponowanie środków. Dofinansowanie obejmie jedynie określone przedsięwzięcia, i to wyłącznie w zakresie precyzyjnie zdefiniowanych kosztów kwalifikowalnych. Dotyczy to między innymi dofinansowania kosztów promocji i sprzedaży usług, udziału w targach czy warsztatach, organizowania kampanii reklamowych, organizacji podróży studyjnych. Taki katalog najważniejszych dla przedsiębiorców narzędzi skutecznej komercjalizacji został sformułowany w wyniku przeprowadzonego wśród nich sondażu.

Istnieje jeszcze jeden warunek. Indywidualne plany przedsiębiorców muszą być skoordynowane z wieloletnią strategią promocji Polski realizowaną przez POT. Pozwoli to na koncentrację środków finansowych, uzupełnienie tematyczne treści kampanii, nasycenie ich treścią i wzmocnienie intensywności w czasie. W dłuższej perspektywie pozytywny efekt wspólnych działań powinien przynieść wzrost liczby gości z krajów objętych promocją. O ile ten ostatni przekonywujący warunek nie budzi zastrzeżeń przedsiębiorców, o tyle wiele kwestii wymaga doprecyzowania.

Dofinansowanie bezpośrednie i pośrednie

Na przykład, jak prawidłowo interpretować „innowacyjność" w turystyce? Zastosowanie nowych systemów komputerowych i technik obsługi klientów na pewno mieści się w tym pojęciu. Ale w jaki sposób dopasować do tego terminu atrakcje ofert hotelu, które mają zachęcić turystów do pobytów weekendowych? Albo inny próbka. Wskaźnikiem poprawności wydania pieniędzy przez touroperatora na uczestnictwo w targach turystycznych jest z pewnością wzrost liczby klientów korzystających z usług biura. Ale wskaźnikiem efektywności może przecież być również zawarcie określonej liczby umów z kontrahentami w trakcie imprezy wystawienniczej. Jaki zysk przyniesie ich realizacja, to już odrębna rzecz. Kontynuując ten wątek, weźmy sam udział w targach. Przedsiębiorcy, członkowie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych otrzymywali dofinansowanie pośrednie, jako wystawcy korzystający ze stoisk ROT-ów i LOT-ów. W nowym projekcie przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o dofinansowanie indywidualnie. Załóżmy, że prywatny przedsiębiorca uzyska określone procentowo dofinansowanie na udział w międzynarodowych targach i jednocześnie otrzyma ją na ten sam cel (i to w stu procentach) klasyfikowana w kategoriach sektora publicznego, regionalna organizacja turystyczna, do której przedsiębiorca należy. W efekcie otrzymałby on podwójne wsparcie finansowe. Tego rodzaju rozwiązania prawo unijne wyklucza. Racjonalnym wyjściem byłoby wystawienie przez członka organizacji osobnego stanowiska, poza stoiskiem regionalnym. Formalnie do przyjęcia. Finansowo wystawca zyskuje, ale traci możliwość prezentowania się na tle regionu. Pozostaje też próg wkładu własnego, który w przypadku małych przedsiębiorstw przedstawia inną zgoła wartość, aniżeli na przykład dla organizacji pozarządowych (NGO).

Kwota już się nie zmieni

Wszystkie tego rodzaju problemy będą rozstrzygane w trakcie kolejnych roboczych spotkań w sprawie udziału przedsiębiorców turystycznych w projekcie Polskiej Organizacji Turystycznej. W maju Komisja Europejska zatwierdziła ogólny plan wydatkowania funduszy unijnych dla naszego kraju na lata 2014-2020. Kwota już się nie zmieni. Pozostaje kwestia załączników, krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego dokumentu. Branża turystyczna dostraja się do tego szybkiego tempa. W miarę postępu negocjacji szczegółów Programu Inteligentny Rozwój prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z Komisją Europejską, coraz bardziej konkretnych kształtów nabierał będzie systemowy projekt POT promocji Polski i polskiej turystyki z wykorzystaniem środków nowej perspektywy unijnej.

Na czerwcowym spotkaniu, w bardzo dobrej merytorycznie rozmowie, wymieniano poglądy, propozycje, punkty widzenia. Ustalono, że dalsze prace dotyczyć będą opisu szczegółowego poszczególnych narzędzi wsparcia.

Spotkanie w warszawskiej siedzibie POT prowadził wiceprezes Bartłomiej Walas. Wzięli w nim udział dyrektor Piotr Tatara i wicedyrektor Teresa Buczak, Biuro Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem"; dyrektor Paweł Lewandowski, wicedyrektor Magdalena Krucz i Marzena Sarzyniak, Departament Instrumentów Marketingowych POT; dyrektor Robert Kępiński, Departament Planowania Marketingowego. Przedsiębiorców reprezentowali Małgorzata Chechlińska, Grupa TRIP, Dariusz Wojtal i Tomasz Rosset, Polska Izba Turystyki; Karolina Weiss, PIT/FTP/Weiss Travel; Zbigniew Kowal, PIT/Global Wings; Ryszard Cetnarski, FTP/Holiday Travel; Andrzej Saja, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego; Grzegorz Soszyński, Jan-Pol; Krzysztof Jędrocha, Polish Prestige Hotels; Józef Ratajski, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan; Aleksander Miszalski, ITRP/ SMART hotels&hostels; Sławomir Wróblewski SKKP.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit