Dekalog przedsiębiorcy turystycznego

10 ważkich punktów

Stanisław Turski…Więcej »

Fair play w branży turystycznej. To - według Stanisława Turskiego, dyrektora Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej - jedyny sposób na sukces. Mierzy się go nie tylko wpływami do kasy, ale też zadowoleniem wypoczywających na Lubelszczyźnie. Czy swoisty kodeks postępowania członków stowarzyszeń turystycznych znajdzie potwierdzenie w praktyce?

Dziesięć punktów dekalogu

Przytaczamy je za ich autorem Stanisławem Turskim prosząc Czytelników o komentarze.

1. Członek Stowarzyszenia będzie prowadził działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami regulaminu i uchwał organów stowarzyszeń oraz dobrymi obyczajami. W szczególności będzie pracować rzetelnie i z należytą starannością.
2. Członek Stowarzyszenia będzie dbał o dobre imię Stowarzyszenia. Nie będzie podejmować działań bądź dopuszczać się zaniechań, które podważyłyby pozytywną opinię o Stowarzyszeniu.
3. Członek Stowarzyszenia będzie dążył, aby oferowane klientom usługi turystyczne lub inne były dobrej jakości.
4. Członek Stowarzyszenia nie będzie podawał niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji, dotyczących świadczonych usług.
5. W materiałach, przekazywanych klientom, a w szczególności broszurach, folderach i katalogach oraz przedsięwzięciach reklamowych, Członek Stowarzyszenia będzie zamieszczał informacje wymagane prawem zredagowane w sposób dokładny i zrozumiały.
6. Członek Stowarzyszenia będzie terminowo i rzetelnie rozpatrywał reklamacje klientów.
7. Członek Stowarzyszenia nie będzie podejmował działań mających znamiona korupcji gospodarczej.
8. Członek Stowarzyszenia będzie unikał praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży poprzez podejmowanie przedsięwzięć marketingowych, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.
9. Członek Stowarzyszenia będzie utrzymywał w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta, chyba, że będzie obowiązany do ich ujawnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10. Członek Stowarzyszenia będzie uczciwie współzawodniczył z konkurentami i nie będzie podważał ich reputacji, a jego działania nie mogą dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji.

Tyle zapisy dekalogu branży turystycznej. Czy jest to jedynie marzenie dyrektora Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej?

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit