Prace badawcze studentów ALMAMER Szkoły Wyższej

Propagatorzy idei integracji lokalnej dla turystyki

Propagatorzy idei integracji lokalnej dla turystyki

W trakcie zajęć z przedmiotu „polityka turystyczna” prowadzonych w ALMAMER Szkole Wyższej omawiane są m.in. zagadnienia związane z kreowaniem i promowaniem lokalnych produktów turystycznych, w tym roli, jaką mogłyby spełnić w tym zakresie lokalne organizacje turystyczne.

Studenci badają m.in. wpływ LOT na budowanie strategii rozwoju turystyki w regionach, na kreowanie ich wizerunku, tworzenie i profesjonalne promowanie. Sami dokonują wyboru obiektu badań. Są nimi albo gminy, miasta i powiaty, z których sami pochodzą, albo znane im np. z wakacyjnych pobytów czy wizyt u osób bliskich. Emocjonalny związek, a także znajomość wybranych okolic z autopsji, ułatwia pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł.

Prace przygotowane przez studentów stanowią w wielu przypadkach bardzo istotny zasób informacji o działalności lokalnych organizacji turystycznych. Wartość tych prac podnoszą zawarte w nich opinie studentów, którzy – znając realia obszarów objętych działalnością LOT-ów, podejmują często udane próby zestawienia ich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Bilans tej wiedzy (choć nie obejmującej wszystkich organizacji) już dziś mógłby stać się bardzo cennym materiałem dla kreatorów polityki turystycznej.

Wśród mocnych stron LOT najczęściej wspomina się w pracach studentów o niemierzalnej wartości więzi pomiędzy władzami samorządowymi, sferą gospodarki turystycznej i organizacjami traktującymi turystykę jako podstawę  lub istotny element działalności statutowo-programowej. Więzi te, powstające przy tworzeniu i realizowaniu strategii, kreowaniu i promowaniu produktów turystycznych są w wielu przypadkach bardzo trwałe i służą – co warto podkreślić – nie tylko turystyce, ale szeroko pojmowanemu rozwojowi lokalnemu. Słabą stroną LOT-ów w opinii studentów jest ich bardzo zróżnicowany potencjał. Na wielu obszarach nie ma jeszcze takich organizacji, na innych ich aktywność zasadza się na inicjatywach tylko kilku lokalnych liderów. Z większości prac studentów ALMAMER wynika, że dostrzegają oni dużą szansę rozwoju turystyki poprzez integrację lokalną. Zwracają przy tym uwagę na zagrożenia. Świadomość proturystyczna nie występuje na wszystkich terenach, co wzmaga konieczność bardziej ofensywnych inicjatyw szkoleniowych. Ważne, aby szkolenia te miały charakter praktyczny, a najbardziej skuteczne okazują się analizy dobrych praktyk.

Cóż jednak ma uczynić student ALMAMER, który zdał sobie sprawę, że na wybranym przezeń obszarze nie działa lokalna organizacja turystyczna. Może przygotować propozycję jej założenia, a nawet… samemu wystąpić z taką inicjatywą, poszukując kolejnych sojuszników.

Sami proponują powstanie lokalnych organizacji turystycznych

Impuls do powstania LOT może pochodzić z różnych stron: od samorządów terytorialnych i gospodarczych, branży turystycznej, istniejących już wcześniej organizacji pozarządowych (np. towarzystw miłośników miast). Może to być równiż inicjatywa obywatelska. Czemuż by nie miała ona pochodzić od młodzieży? Wszak np. Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek w Nowym Dworze Mazowieckim – utworzyli właśnie przedstawiciele młodego pokolenia!

Warto przyjrzeć się koncepcjom studentów, które wydają się bardzo interesujące. Jedna ze studentek zaproponowała utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Od fabryki do turystyki” dla powiatu żyrardowskiego.  Powinna ona w jej opinii skupiać m.in.: biura podróży, hotele, ośrodki rekreacyjne, Urząd Miasta Żyrardów, Powiatowy Urząd Pracy (organizujący kursy dla bezrobotnych m.in. z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii), Termy Mszczonów, Muzeum Zachodniego Mazowsza wraz z oddziałem Pawła Hulki-Laskowskiego, domy kultury, szkoły, biblioteki, a nawet księgarnie, proponujące literaturę o regionie. Celem tej organizacji powinno być zwłaszcza: współpraca zainteresowanych instytucji i organizacji, kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru działania, inicjowanie działań społecznych służących rozwojowi turystyki i uatrakcyjnieniu przestrzeni powiatu, organizacja wyjazdów studyjnych i szkoleń, prowadzenie działalności wydawniczej i zarządzanie stroną internetową. Integracja lokalna, co podkreśla autorka, ułatwi pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów.

Grupa studentów zaproponowała utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Otwock do poznania”. Celem tej organizacji ma być wspólne kreowanie i promowanie produktu turystycznego na obszarze powiatu otwockiego. Teren położony w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ma tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe, wykorzystujące mikroklimat sosnowych lasów, walory rekreacyjne rzeki Świder. Powiat otwocki jest celem turystyki kwalifikowanej (pieszej, wodnej, rowerowej, konnej, a nawet narciarskiej), a także krajoznawczej i biznesowej. Nowa organizacja powinna skupić się na skoordynowaniu wysiłków samorządów i podmiotów branży turystycznej. Autorki proponują założenie strony internetowej, przygotowanie publikacji, organizacje szkoleń, udział w targach turystycznych, na których jak dotąd nie można było spotkać przedstawicieli tego terenu.

Ciekawe pomysły dotyczą innych terenów, np. gminy Pniewy w powiecie grójeckim, miasta i gminy Kcynia na Pałukach (Kujawsko-Pomorskie), Leżajska na Podkarpaciu i innych.

W ALMAMER wyrasta kolejne pokolenie integracji lokalnej dla turystyki, wiadomych realizatorów polityki turystycznej.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit