Spotkanie ROT-ów z POT

Roty Loty POT luty 2015

Podsumowaniu efektów wspólnych przedsięwzięć w ubiegłym roku i koordynacji planów na ten rok, służyło spotkanie przygotowane przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej z przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych i Forum Informacji Turystycznej.

Spotkanie prowadził, kierujący DPTiWP wicedyrektor Jacek Janowski, który podkreślił, że model wspólnie realizowanych działań prowadzonych na podstawie zawartych na początku roku porozumień jest skuteczny, przynosi wyniki podnosząc efektywność procesu promocji turystyki.

Idź złoto do złota

Jednym z przykładów jest utrwalona marka prowadzonego od 14 lat konkursu przez Polską Organizację Turystyczną i regionalne organizacje turystyczne na Najlepszy Produkt Turystyczny. Konkurs przyznający Certyfikaty POT jest udaną formą całorocznej kampanii promującej polskie produkty turystyczne. Jak potwierdzają badania sondażowe, rozpoznawalność marki Certyfikatu POT przyznawanego produktom turystycznym, osiąga poziom prawie 20 proc. W edycji 2016, regionalne organizacje turystyczne wyłonią kandydatów do Certyfikatu POT w toku regionalnych eliminacji w okresie od czerwca do września. Ogólnopolski etap zakończony zostanie w październiku wyłonieniem tegorocznych laureatów, w tym tego najważniejszego, wyróżnionego Złotym Certyfikatem POT. Ubiegłoroczna uroczystość kończąca konkurs, promieniała złotem. Złoty Certyfikat POT kapituła zdecydowała się przyznać Kopalni Złota w Złotym Stoku. Nagrodą jest kampania promocyjna wartości 100 tys. złotych obejmująca między innymi wydawnictwa specjalistyczne i produkcję wideoclipu reklamowego. Promocja wszystkich produktów posiadających Certyfikaty POT włączana jest do programu wielu działań Polskiej Organizacji Turystycznej.

Efektywność kampanii produktowej wzmacnia między innymi cykl szkoleń i seminariów. Pogłębiają one wiedzę na temat produktów turystycznych, są impulsem i merytoryczną podstawą umiejętności ich tworzenia, rozwijania i komercjalizacji ofert usług turystycznych. Frekwencją cieszy się dwuletni cykl 16 szkoleń i warsztatów organizowanych przez POT we współpracy z najbliższymi partnerami, regionalnymi organizacjami turystycznymi, prowadzonymi pod wspólnym tytułem „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu”, którego z kolei głównym celem jest umacnianie trójszczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT, rozszerzenie tego partnerstwa o partnerów biznesowych, jak również o lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania. W szkoleniach biorą udział przedstawiciele podmiotów mających wpływ na turystykę w regionie. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, gestorzy certyfikowanych produktów turystycznych, regionalna i lokalna branża turystyczna, przedstawiciele uczelni wyższych z kierunkami turystycznymi, przedstawiciele informacji turystycznej.

Wykorzystać popyt na oferty turystyki kulinarnej

Inną wybraną w podsumowaniu dziedziną są kolejne polskie edycje konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. Polska Organizacja Turystyczna, od 2009 roku, koordynuje przebieg konkursu w naszym kraju. Podejmuje starania, aby laureaci tworzyli sieć produktów turystycznych o silnej pozycji rynkowej, które łączy rozpoznawalna marka. 2016 to rok przerwy w konkursie – laureaci wyłaniani są co dwa lata - ten czas wykorzystywany będzie na promowanie ubiegłorocznych laureatów, miejsc i obszarów turystycznych w Europie wyróżniających się ofertą gastronomiczną. W polskiej edycji miano najlepszej destynacji kulinarnej zdobył szlak kulinarny Śląskie Smaki. Celom promocji tego działu usług służy utworzenie z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”, w którego skład wchodzą podmioty mające ofertę z zakresu Kuchni Polskiej. Konsorcjów zainicjowanych przez POT jest więcej. – Ideą powoływania konsorcjów produktowych jest dążenie do mobilizowania potencjału regionów i prowadzenie do wzrostu konkurencyjnej przewagi czy bardziej zrównoważonego rozwoju. Współpraca przedsiębiorców i instytucji samorządu pozwala na poprawę procesów zarządzania i marketingu, ich koordynację, kumulację nakładów i osiąganie wyższych parametrów skuteczności i efektywności oraz kształtowanie relacji z władzami samorządowymi – stwierdza dyrektor Janowski. Przykładem są utworzone konsorcja „Zdrowie i Uroda” grupujące uzdrowiska, hotele i ośrodki Wellness i Spa oraz „Odpoczywaj na wsi”, powołane z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej przy merytorycznej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. To ostanie zaprasza do udziału wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców, instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju usług turystycznych na wsi, które widzą korzyści we współpracy w obrębie tego sektora turystyki. W programie tegorocznych targów Agrotravel, w punkcie Dzień Ekspercki przygotowany przez POT, zaplanowano konferencję o tytule „Turystyka Kulinarna na obszarach wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek. Szanse i wyzwania w tworzeniu oferty turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich”. Zaproszeni eksperci i uczestnicy spotkania spróbują wskazać metody dostosowania usług turystycznych na obszarach wiejskich w naszym kraju do aktualnego trendu rosnącego popytu na oferty turystyki kulinarnej wykorzystującej lokalne produkty i przepisy regionalnych kuchni.

Światowe Dni Młodzieży w wymiarze duchowym i wizerunkowym

Obszarem, który w tym roku wysuwa się na pierwszy plan w działaniach promocyjnych są Światowe Dni Młodzieży, które odbędą w Krakowie z udziałem papieża Franciszka. Mają one przede wszystkim wymiar duchowy, ale także niezaprzeczalną wartość w promocji wizerunkowej i turystycznej dla miasta, regionu i całego kraju o czym mówili dyrektorzy – Małopolskiej Organizacji Turystycznej Paweł Mierniczak i Tarnowskiego Centrum Informacyjnego Marcin Pałach.

Eksperci powołujący się na przykłady spotkań młodych ludzi z Janem Pawłem II w Madrycie i Rio de Janeiro, spodziewają się rekordowej frekwencji obecnych podczas tygodnia z papieżem w Krakowie i poprzedzających je dni w diecezjach na terenie kraju. Jak mówi dyrektor Mierniczak, zespół specjalistów MOT szacuje tę liczbę na 2,8 mln uczestników. Wydarzenie i towarzyszący mu ruch turystyczny wzięte zostaną pod lupę badań społecznych. W ich wyniku opracowany zostanie profesjonalny raport określający wpływ, jaki spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą świata, miało na wzrost rozpoznawalności wizerunkowej i rozwój gospodarczy miasta i regionu. MOT de facto spełnia rolę organizatora Światowych Dni Młodzieży, jej członkami są bowiem zarówno miasto Kraków, władze wojewódzkie, jak i Archidiecezja Krakowska, którą reprezentuje Komitet Organizacyjny ŚDM 2016. Jak mówi dyrektor Mierniczak, MOT wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną przeprowadził kampanie poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii, Włoszech, Austrii i rynku północnoamerykańskim, które będą kontynuowane podczas berlińskich ITB, głównie w przestrzeni miejskiej, między innymi w okolicach szkół katolickich i świątyń. Pracownicy biura MOT zajmą się też między innymi w trakcie Światowych Dni Turystyki organizacją study pressów dla akredytowanych dziennikarzy, aby ich korespondencje nie ograniczały się do przebiegu spotkania młodych ludzi z papieżem, ale zachęcały również do bliższego poznania ojczyzny świętego Jana Pawła II. Zachęcał ich do tego będzie też wideoclip i ośmioodcinkowy serial „Świętość i miłosierdzie” przedstawiający miejsca związane z Janem Pawłem II i świętą Faustyną nakręcone w kilku wersjach językowych w koprodukcji Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Narodowego Centrum Kultury, Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. Cykl promocyjny zamknie jesienna kampania, która przypomni światu wydarzenia związane z pobytem w Krakowie rzesz młodzieży na spotkaniu z biskupem Rzymu.

Ważkie zadania organizacyjne spoczną na zespole Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI). W programie tygodniowego pobytu młodych ludzi w Diecezji Tarnowskiej, jeden dzień dedykowany będzie tematycznie turystyce, drugi zaś rodzinie. Ofertę spędzenia czasu w obu tych dniach przygotowuje TCI, między innymi study toury dla osób organizujących wycieczki, aby trasy zwiedzania nie ograniczały się do standardowych wizyt w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu. Dyrektor Pałach wskazuje na wiele innych miejsc wartych pokazania, na przykład wieś Zalipie słynąca z zwyczaju ozdabiania chat i izb mieszkalnych, płotów i studni, barwnymi motywami kwiatów, czy też Ciężkowice z dworkiem Paderewskiego, w którym odbywają się koncerty muzyczne. W ubiegłym roku TCI wydało mapę z miejscami wartymi odwiedzenia w Tarnowie i terenie Diecezji Tarnowskiej, na której wskazano między innymi ołtarz papieski w Starym Sączu, najważniejszą pamiątkę historycznej wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie i kanonizacji błogosławionej Kingi, a także Brzegi, koło Wieliczki, w których stanie ołtarz celebry z udziałem papieża Franciszka. TCI zajmie się również zarządzaniem ruchu wycieczkowego w Tarnowie, w taki sposób aby na przykład kilkadziesiąt autokarów wycieczkowych nie pojawiło się w tym samym czasie na rynku w Tarnowie a ich pasażerowie nie ustawili w tłumnej kolejce przed dziwiętnastowieczną kamieniczką w sąsiedztwie katedry, w której mieści najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce. Wprowadzeniu ładu w ruchu turystycznym służyć też będzie decyzja o zatrudnieniu na te dni przez Tarnowskie Centrum Informacji, przewodników, którzy oprowadzać będą grupy turystów. TCI we współpracy z samorządami opracowuje też katalog, w którym znajdzie się kalendarz wydarzeń, imprez i spotkań. Dobrze zorganizowany pobyt w Diecezji Tarnowskiej powinien jak najlepiej zapisać się w pamięci młodych ludzi i skłonić ich do powtórnego przyjazdu w te strony, tym razem wakacyjnego.

Działania Polskiej Organizacji Turystycznej wykorzystujące Światowe Dni Młodzieży do promocji Polski i narodowej turystyki przebiegają zgodnie z podpisanym porozumieniem z Archidiecezją Krakowską. Między innymi skupią się one na wykorzystaniu ogólnopolskiej Infolinii Turystycznej i kampaniach w mediach społecznościowych w Włoszech, Francji Hiszpanii, Niemczech i Ameryce Północnej. Do współczesnego stylu podróżującej po świecie młodzieży należy intensywna aktywność w mediach społecznościowych i dzielenie się wrażeniami ze znajomymi. O ile są one pozytywne, stanowią doskonałą reklamę odwiedzanych miejsc. Koordynatorem ds. Światowych Dni Młodzieży w POT jest Andrzej Sierakowski, andrzej.sierakowski@pot.gov.pl.

Marcin Pałach, dyrektor najbardziej utytułowanego centrum „it” w kraju, przewodniczący Forum Informacji Turystycznej, oceniając wspólne spotkanie zorganizowane przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, w którym biorą udział przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych i centrów informacji turystycznej, podkreśla przede wszystkim ich znaczenie praktyczne, możliwość podzielenia się doświadczeniami, na przykład w zakresie promocyjnego wykorzystania Światowych Dni Młodzieży przez punkty informacji turystycznej. W Małopolsce organizacyjna intensywność tych działań będzie najwyższa, największa też liczba przydatnych wniosków, które mogą być wykorzystane przez punkty „it” w innych regionach.

Razem znaczy inspirująco

Garść przydatnych pomysłów nasunęło Ewie Przydrożny, dyrektorce Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej wystąpienie Magdaleny Ragus, dyrektorki Departamentu e-Informacji POT, opatrzone sugestywnym podtytułem „Razem znaczy lepiej”. To uniwersalne hasło odnosi się do wielu płaszczyzn współpracy pomiędzy POT i regionalnymi organizacjami turystycznymi, między innymi stanowi konieczną zasadę przy prawidłowym doborze treści zamieszczanych na portalu narodowym www.polska.travel, odnotowującym rocznie ponad milion odsłon. Przykładem jest wysoka popularność wspólnie organizowanego sondażu „Top5 regionu”, który w marcu zakończy głosowanie internautów, którzy wybiorą pięć ich zdaniem największych atrakcji turystycznych Polski. Dyrektor Przydrożny wskazuje ponadto na konieczność bieżącego dzielenia się informacjami, które pomagają w doprecyzowaniu i skoordynowaniu planów POT z zamierzeniami regionalnych organizacji turystycznych. Wspólne spotkania organizowane przez POT dobrze temu służą. Dostarczają też inspiracji. W wypowiedziach dyrektorki WOT wyraźnie podkreślone zostały między innymi fragmenty dotyczące metod promocji w wybranych mediach społecznościowych. Na przykład instagram. Z tego fotograficznego serwisu społecznościowego hostingu zdjęć korzysta w każdym miesiącu około 400 mln użytkowników urządzeń mobilnych. Departament e-Informacji POT planuje w szerokim zakresie wykorzystanie tej aplikacji do turystycznej prezentacji regionów, miast, tematycznie dobranych atrakcji połączonych z elementami grywalizacji.

Program promocji usług prozdrowotnych

Na potrzebę organizacji bezpośrednich spotkań umożliwiających wymianę informacji, poznanie kierunków i planu działań Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, które wpływają bezpośrednio na zsynchronizowanie harmonogramu wdrożeń wspólnych projektów na szczeblu krajowym i regionalnym, wskazała Krystyna Hartenberger-Pater, generalna menedżerka Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przykładem może być opracowywana koncepcja programu promocji usług prozdrowotnych w latach 2016 – 2019, którą przedstawił Piotr Tatara, dyrektor Biura Projektów Unijnych. W obecnej perspektywie finansowej, POT jest realizatorem tego programu powierzonego przez Ministerstwo Rozwoju, które jest beneficjentem projektu opiewającego na 35 mln euro. Promuje on 12 branż, które odpowiadają kryteriom inteligentnych specjalizacji. Wśród nich znalazła się branża przedsiębiorstw, które zajmują się poprawą zdrowia. Zakwalifikowana została do programu jako jedyna branża świadcząca usługi. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano rynki krajów spoza Unii Europejskiej, na których powinny być promowane usługi polskich firm tej branży. Rosja, Ukrainna, Norwegia, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ścisłym porozumieniu z regionalnymi organizacjami turystycznymi wyłonione zostaną przedsiębiorstwa, które będą mogły wziąć udział w przygotowywanym programie. Wiele spośród najbardziej renomowanych – działa na Pomorzu.

Zmieniające się reguły świata marketingu

Justyna Szostek, dyrektorka Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nawiązała do tematyki corocznych spotkań POT z regionalnymi organizacjami turystycznymi poświęconych przygotowaniom do wspólnej prezentacji na stoisku narodowym podczas berlińskich targów ITB. W tym roku polska powierzchnia wystawiennicza w hali piętnastej została wydatnie zredukowana z uwagi na konieczność czynienia oszczędności o czym między innymi mówiła podczas spotkania Barbara Tutak, dyrektorka Departamentu Instrumentów Marketingowych POT. Zdaniem dyrektor Szostek należy podjąć dyskusję nad propozycjami działań promocyjnych, które mogłyby uzupełnić czy wręcz zastąpić na rynku niemieckim dotychczasową formułę targową. Zauważalne jest malejące zaangażowanie w berlińskiej imprezie targowej regionalnych organizacji turystycznej, choć wszystkim wydatnie zależy na podnoszeniu intensywności docierania z informacjami do potencjalnych klientów w Niemczech. Odbiorcy dostosowują się do dynamicznie zmieniających się reguł świata marketingu. Powszechnie korzystają z elektronicznych narzędzi komunikacji, ulegają nowym modom i trikom reklamowym. Justyna Szostek nie ma wątpliwości, że Polska Organizacja Turystyczna, Zagraniczne Ośrodki POT i regionalne organizacje turystyczne powinny jedno z najbliższych spotkań organizowanych przez DPTiWP, przeznaczyć tym istotnym zagadnieniom. Dobrą praktyką organizatorów jest zachęcanie uczestników do przemyśleń i zgłaszania propozycji tematyki, która powinna być podejmowana w toku kolejnych spotkań w gronie przedstawicieli POT i regionalnych organizacji turystycznych. Najbliższe, jak informuje Dorota Szulc z DPTiWP, przewidziane jest w pierwszej połowie roku i mieści się w stałym cyklu poświęconym promocji jednego wybranego regionalnego produktu turystycznego. W ubiegłym roku gospodarzem była Wielkopolska Organizacja Turystyczna prezentująca markowy produkt o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, który rozmachem promocyjnym na wielu imprezach targowych przyćmiewał stoiska innych wystawców. Przy okazji prezentacji kolejnego regionalnego produktu turystycznego, dyskusja nad rutyną wystawienniczą i oczekiwaniami współczesnego rynku klientów usług turystycznych, wydaje się jak najbardziej uzasadniona.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit